NÖROLOJİ


Bacaklarda daha doğrusu ayaklarda yanma olur ise başka ortopedik neden yoksa  hastanın  b12 seviyesine bakilabilir eğer yüksek veya normalse folik asit baslanabilir düşükse her ikisi başlanip hasta gözlenebilir.

Küme tipi baş ağrısı:  Daha çok erkeklerde , ani atak şeklinde her zaman tek taraflı baş ağrısı, aynı tarafta seröz göz yaşı akıntısı olur.

Migren: Genellikle tek taraflı pulsatil baş ağrısı olur. Bulantı kusma olabilir, forofobi olabilir fonofobi olabilir. 3-4türl migren var bunardan en sık aurasız migren görülür.

Aurasız migren yani önceden haber vermeyen migren daha çok her iki göz çevresinde, zonklayıcı karakterdedir.

Auralı migren: Ağrı başlamadan önce görmeyle ilgili semptomlar başlar. Bundan başka ağrıdan önce anksiyete, alınganlık, sinirlilik olabilir. Ağrı çoğu hastada 2 saatten fazla, 24 saatten az olur. Hamilelikte ve postmenopozal dönemde düzelme olur. ağrı başın bir tarafında olur genellikle ama iki taraflı, frontal vs yani herhangi bir yerde olabilir.Baş ağrısı sırasında bulantı, kusma, fotofobi, fonofobi , irritabilite, osmofobi baskın belirtileridir.

Baziller migren: ergen kızlarda sınavda olur. 30 dk süren zonklayıcı oksipital yani başın arka alt tarfındaki ağrıdır.Tam körlük ve buna eşlik eden vertigo ,ataksi , dizartri, tinitus olur.

Migren tedavisi: 

 

Akut serebral infarkt,inme

Zamana bağlı beyin doku kaybını sınırlamak için tanı ve tedaviyi geciktirmekten sakınılmaldır. Acil arama yapılır yapılmaz işlemlere başlanmalıdır.
Bir iskemik strokta her dakika yaklaşık 2 milyon nöron ölmektedir

Doku plazminojen aktivatörü (tPA) akut strokun FDA tarafından kabul edilen  tek standart tedavisi.

tPA tedavisine başlamaya mani olan 2 ana neden semptomların başlamasından itibaren 4.5 saatlik pencere döneminde hastanın tPA tedavisi alamaması ve beyin kanamasının BT de dışlanması gerektiğidir.

1-Extra promidal sistem hastalık bulguları nelerdir?

! bradikinezi

é rijidite

é postural bozukluk1111111

é istemsiz hareketlker

kore atetoz tremor ballismus distoni ballismus.

2-Parkinson hastalığının major bulguları nelerdir?

É bradikinezi

é rijidite

é istirahat tremoru

é postural bozukluk (bunlardan ikisi tanı içimn yeterlidir.

3- Perkinson hastalığı ile parkinsonizm arasındaki fark nedir ?

– Parkinson hastalığı idiyopatiktir. Parkinsonizmde altta yatan travma tümör hidrosefali vaküler problemler vardır . Semptomlar ikisinde de aynıdır.

4-Kore nedir ,distoni nedir atetoz nedir?

– kore istemsiz ani sıçrama hareket, distoni tekrarlayan dönme hareketi , atetoz yavaş kıvrılma.Sydeniam koresi streptokok enfeksiyonu sonrası görülür.

5-Tourette sendromundan iki örenk hareket?

-hareket çekmek  (kaproplali) ve obsesif davranış.

6-Pedinküler hareket ,paratonia ,dekortkiasyon ve deserebrasyon rijiditesi nasıldır ?

Pedinküler hareket patellaya vurunca sarkaç hareketi. Paratonia hastanın

doktorun yaptırdığı hareketlere istemsiz direnç göstermesi, Dekortikason

rijiditesinde üst extremite feleksiyonda alt extremite extansion şeklinde

bükülme,sertlik var deserebrasyonda hem alt hem üst extremite

extansiyon pozisyonunda.

7-Wilson hastalığı klinik bulguları nelerdir?

✔ Bradikinezi ,

✔ flaping tremoru

✔ rijidite

✔ disartri

✔ kore atetoik hareketler

✔ distoni

✔ demans

8- Foster kenedy syndrome komponentler nelerdir?

-optik atrofi

-anosmi

– karşı taraf papil ödemi

– frontal sinus, sfenoidal kanat tümörleri . Olifactor ve optik sinire basıdan kaynaklanır.

9-Tek tarfalı görme kaybı nedenileri ?

– Optik sinir kesileri

– – optik nevrit

– -iskemik optik nöropati

– -retinal ven ve arter oklüzyonu

– -temporal arteritis.

10-Bilateral görme kaybı nedenileri?

-Görme kanallarını tıkayan  vasküler lezyonlar

-Sistemik toksikasyon

-katarakt

-maküler dejenerasyon

-bilateral hominim hemanopsi

-pseudotümör serebri

-kiazma kompresyonu.

11-Amorozis fugas nedir neden kaynaklanır?

-Kardiyak embolilerden kaynaklanan geçici tek taraflı görme kaybı

1x- 3. sinirin görevleri nelerdir , hangi nukleuslara sahiptir?

-Gözün superior, inferior, medial rektus kalsları ,inferior oblik kaslarını

innerve eder.       Parasempatik uyarı ile myozis sağlar, göz kapağı

innervasyonunu sağlar.

Nukleusları; perlia nukleusu(konverjans ve akomodasyon) , edinger westpal nukleusu(pupill kons ile ilgili) ve motor nukleustur .

12-Tek taraflı midrtiyazis nedenleri nelerdir?

✔ 3. sinir felci

✔ travmatik midriazis

✔ -adienin tonik pupillası

✔ -akut glokom krizi

✔ -farmakolojik midriais

13- Bilateral midriazis nedenleri ?

-Tektal bölge lezyonları

-Sistemik intoksikasyon

-bilateral midriatik damla

14- Weber  sendromu nedir?

3. -3.kranial sinir çekirdeği ve piramidal yol lezyonuna bağlı görülür.

-Karşı taraf hemiparezi ,gözün dışarı kayması ve midriazis görülür.

15-piramidal yol lezyonlarında görülen semptomlar

nelerdir?

-Kas güçsüzlüğü

-Tonus değişikliği;spasisite

-DTR lerde artma

-ptolojik refleksler. Yakalama ,babinski ve eş değerleri, palmomental , hoffman reflexleri gibi.

16-Millerd Gubler sendrom bulguları nelerdir?

Ponsta enfarkt vardır.

6.sinir tutulumu ve karşıda bulguları

7. sinir tutlumu aynı taraf periferik fasial paralizi.

17-Hipotoni sebepleri nelerdir, hipotoni hangi motor nöron hastalıklarındsa görülür?

-Poliomyolit

-Tabes dorsalis

-Serebellum lezyonları

-piramidal yolların akut evresi

2.  motor nöron hasarında görülür.

18- Gradenigo sendromu nedir ?

-Petroz kemik seviyesinde 5 ve 6. Sinir tutulumu

-aşırı lakrimasyon

-petrozit –

19-Perneu Sendromu nedir sebepleri nelerdir?

-Orta ve dorsal beyin tutulumuna  bağlı gelişir göz yukarı bakamaz

-3. ventrikül tümörü

-hidrosefali

-multipl skleroz

-Wernicke ensefalopatisi

-ensefalit

20- 5. sinir nukleusları nelerdir?

-Mezensefalik nukleus

-anasensorial nukleus

-motor nukleus

-desendan trigeminal nukleus

21- 5.sinirin motor ve duyusal muayenesi nasıl yapılır?

-motor muayene çiğneme kaslarından yapılır masseter, temporal ,internal ve external pteroid kaslardan

– duyu muayenesi de labella , kornea reflexi ve çene reflexinden bakılır.

22- talo hunt sendromu nedir ?

-Kavernöz sinus , superior orbital fissuru tutan enflamasyon

-Okuler  bölgede hareket ,duyu kaybı ve ağr olur-

-ptozis gelişir

-kortikosteroide yanıt önemli tm nin ekarte edilmesi için.

23- Serebello pontin köşe tümörlerinde hangi sinirler tutulur ve semptomları

nelerdir?

-5,7,8 . sinirler tutulur

-aşırı lakrimasyon, terleme, ve tükürük salgısı olur

-hiperakuzi olur

25-Fasial kamnnal içi lezyonlar nelerdir?

-kafa tabanı fraktürleri

-oküler enfeksiyon

-petrozit

-bell paralizis

-rumsey hunt sendromu, herpes zoster enfeksiyonu

1-Extra promidal sistem hastalık bulguları nelerdir?

! bradikinezi

é rijidite

é postural bozukluk

é istemsiz hareketlker

kore atetoz tremor ballismus distoni ballismus.

2-Parkinson hastalığının major bulguları nelerdir?

É bradikinezi

é rijidite

é istirahat tremoru

é postural bozukluk (bunlardan ikisi tanı içimn yeterlidir.

3- Perkinson hastalığı ile parkinsonizm arasındaki fark nedir ?

– Parkinson hastalığı idiyopatiktir. Parkinsonizmde altta yatan travma tümör hidrosefali vaküler problemler vardır . Semptomlar ikisinde de aynıdır.

4-Kore nedir ,distoni nedir atetoz nedir?

– kore istemsiz ani sıçrama hareket, distoni tekrarlayan dönme hareketi , atetoz yavaş kıvrılma.Sydeniam koresi streptokok enfeksiyonu sonrası görülür.

5-Tourette sendromundan iki örenk hareket?

-hareket çekmek  (kaproplali) ve obsesif davranış.

6-Pedinküler hareket ,paratonia ,dekortkiasyon ve deserebrasyon rijiditesi nasıldır ?

Pedinküler hareket patellaya vurunca sarkaç hareketi. Paratonia hastanın doktorun yaptırdığı hareketlere istemsiz direnç göstermesi, Dekortikason rijiditesinde üst extremite feleksiyonda alt extremite extansion şeklinde bkülme,sertlik var deserebrasyonda hem alt hem üst extansiyon pozisyonunda.

7-Wilson hastalığı klinik bulguları nelerdir?

✔ Bradikinezi ,

✔ flaping tremoru

✔ rijidite

✔ disartri

✔ kore atetoik hareketler

✔ distoni

✔ demans

8- Foster kenedy syndrome komponentler nelerdir?

-optik atrofi

-anosmi

– karşı taraf papil ödemi

– frontal sinus, sfenoidal kanat tümörleri . Olifactor ve optik sinire basıdan kaynaklanır.

9-Tek tarfalı görme kaybı nedenileri ?

– Optik sinir kesileri

– – optik nevrit

– -iskemik optik nöropati

– -renalven ve arter oklüzyonu

– -temporal arteritis.

10-Bilateral görme kaybı nedenileri?

-Görme kanallarını tıkayan  vasküler lezyonlar

-Sistemik toksikasyon

-katarakt

-maküler dejenerasyon

-bilateral hominim hemanopsi

-pseudotümör serebri

-kiazma kompresyonu.

11-Amorozis fugas nedir neden kaynaklanır?

-Kardiyak embolilerden kaynaklanan geçici görme kaybı

1x- 3. sinirin görevleri nelerdir , hangi nukleuslara sahiptir?

-Gözün superior, inferior, medial rektus kalsları ,inferior oblik kaslarını innerve eder. Parasempatik uyarı ile myozis sağlar, göz kapağı innervasyonunu sağlar.

Nukleusları; perlia nukleusu(konverjans ve akomodasyon) , edinger westpal nukleusu(pupill kons ile ilgili) ve motor nukleustur .

12-Tek taraflı midrtiyazis nedenleri nelerdir?

✔ 3. sinir felci

✔ travmatik midriazis

✔ -adienmin tonik pupillası

✔ -akut glokom krizi

✔ -farmakolojik midriais

13- Bilateral midriazis nedenleri ?

-Tektal bölge lezyonları

-Sistemik intoksikasyon

-bilateral midriatik damla

14- Weber  sendromu nedir?

3. kranial sinir çekirdeği ve piramidal yol lezyonuna bağlı görülür.

4. Karşı taraf hemiparezi ,gözün dışarı kayması ve midriazis görülür.

15-piramidal yol lezyonlarında görülen semptomlar

nelerdir?

-Kas güçsüzlüğü

-Tonus değişikliği;spasisite

-DTR lerde artma

-ptolojik refleksler. Yakalama ,babinski ve eş değerleri, palmomental ,

hoffman reflexleri gibi.

16-Millerde Gubler sendrom bulguları nelerdir?

Ponsta enfarkt vardır.

6.sinir tutulumu ve karşıda bulguları

7. sinir tutlumu aynı taraf periferik fasial paralizi.

17-Hiptoni sebepleri nelerdir, hipotoni hangi motor nöron hastalıklarındsa görülür?

-Poliomyolit

-Tabes dorsalis

-Serebellum lezyonları

-piramidal yolların akut evresi

2.  motor nöron hasarında görülür.

18- Gradenigo sendromu nedir ?

-Petroz kemik seviyesinde 5 ve 6. Sinir tutulumu

-aşırı lakrimasyon

-petrozit –

19-Perneu Sendromu nedir sebepleri nelerdir?

-Orta ve dorsal beyin tutulumuna  bağlı gelişir göz yukarı bakamaz

-3. ventrikül tümörü

-hidrosefali

-multipl skleroz

-Wernicke ensefalopatisi

-ensefalit

20- 5. sinir nukleusları nelerdir?

-Mezensefalik nukleus

-anasensorial nukleus

-motor nukleus

-desendan trigeminal nukleus

21- 5.sinirin motor ve duyusal muayenesi nasıl yapılır?

-motor muayene çiğneme kaslarından yapılır masseter, temporal ,internal ve xternal pteroid kaslardan

– duyu muayenesi de labella , kornea reflexi ve çene reflexinden bakılır.

22- talo hunt sendromu nedir ?

-Kavernöz sinus , superior orbital fissuru tutan enflamasyon

-Okuler  bölgede hareket kaybı,duyu kaybı ve ağrı olur

-ptozis gelişir

-kortikosteroide yanıt önemli tm nin ekarte edilmesi için.

23- Serebello pontin köşe tümörlerinde hangi sinirler tutulur ve

semptomları nelerdir?

-5,7,8 . sinirler tutulur

-aşırı lakrimasyon, terleme, ve tükürük salgısı olur

-hiperakuzi olur

24- Foster kenedy sendromu nedir, weber sendromu nedir, millerd gubler

sendromu nedir, gradenigo sendromu nedir, perineu sendromu nedir,

talo hunt sendromu nedir,wallenberg sendromu nedir?

-Foster kenedy : 1 ve 2 sinir tutulur. Anosmi optik arofi ve karşı taraf pupil ödemi olur.

-Weber sendromu: 3 sinir ve pramidal yol tutulur . Karşı taraf hemiparezi, göz

dışa kayar midriyazis olur.

-Millerd Gubler sendromu: Ponsta enfarkt olur. 6. sinir karşı taraf bulguları

ve fasial periferik hemiparezi olur

-Gradenigo sendromu: 5 ve 6 sinirler tutulur, tabi petrozit seviyesinde

olduğundan petrtozit olur 5 sinir tutluduğundan aşırı lakrimasyon olur.

-Peruneu sendromu : Orta be dorsal beyin tutulumu vardır.Göz yukarı bakamaz.

Sebepleri  :hidrosefali,3.ventrikül tümörü, multipl skleroz ,ensefalit,wernicke

ensefaliti

Talo Hunt sendromu :Kavernöz sinus superior orbital fissuru tutam enflamasyon.Oküler Okuler  kaslarda ağrı hareket kay ve duyu kaybı olut,ptozis gelişir.

-Wallenberg sendromu : 5,9,10. sinirler tutulur yüzde ve boynun aşağısında kontralateral duyu kaybı olur ,horner olur,disfaji disartri olur. Palatin kaslarda güçsüzlük olur

,PICO tıkanmıştır,nistagmus ve disartride görülür.

25-Fasial kanal içi lezyonlar nelerdir?

-kafa tabanı fraktürleri

-oküler enfeksiyon

-petrozit

-bell paralizisi

-rumsey hunt sendromu, herpes zoster enfeksiyonu

26- Brown Sequard sendromunu tanımlayınız?

-Omuriliğin unilateral parsiel lezyonudur

-İpsilateral diskriminaasyon eklem pozisyon ve dokunma duyusu

kaybolu, kontralateral ağrı ve ısı duyusu kaybolur.

-Lezyon tarafında plantar reflex , klonus ve tonus artışı olur.

27- Anterior cerebral arter sendromu bulgularını yazınız ?

-başlangıçta radiküler ağrı

-Hemiparezi,quadriparezi

-ağrı ,ısı dokunma duyusu kaybolur,

-derin duyular korunur eklem pozisyon ve vibrasyon duyusu korunur

-akut idrar retansiyonu olur

-Spasitise

-Babinski pozitifleşir

28-Posterior spinal arter sendromu bulguları nelerdir?

-propriorseptif duyular kaybolur,

-Ağrı ısı ve dokunma duyusu korunur.

-Dtr ler kaybolur

29- ALS başlangıç semptomları nelerdir?

-Frontal lob tutlumu

-bulber ya da psodo bulber paraliz buna bağlı disartri ,yutma güçlüğü olur.

-kaslarda asimetrik güçsüzlük

-Çiğneme kaslarında ,ön kolda (proximallerde) güçsüzlük

-çene reflexi artar

-Duydusal dalgalanmalar

-kaslarda fasikülasyonlar

-dilde fibrialsyon

30- Motor nöron hastalığı hangi fonksiyonları etkilemez?

– -okuler kasları tumaz

-mesane tutlumaz

-duyu bozuklukları olmaz

31- Primer lateral sklerozun Als den farkı nedir? Kenedy hastalığının ALS den

farkı nedir ?

-belirtiler üst motor nörona sınırlıdır

-kenedy ise perioral kaslar tutulur,jinekomasti ve reflex kaybı olur.

32- Polinöropati yapan ilaçilar nelerdir?

-vinkristin

-izoniazid

-metronidazol

-sisplatin

33- Diabetik nöropatinin otonomik bulguları nelerdir?

-ortostatik hipotansiyon

-terleme kaybı

-dinlenme taşikardisi

-gastroparezi,diyare

-impotans

-dilate mesane

34- Wallenberg sendromu nedir hangi damar tıkanması sonucu gelişir?

-Pico tıkanması sonucu oluşur. 5,?,9,10. sinirler tutulur.

-Yüzde ipsilateral ağrı ve ısı duyusu kaybı boyun altında ise kontra lateral

-horner sendromu

-nistagmus ,vertigo görülür

-disfaji,disartri

-palatal ve laringeal sinirlerin paralizisi görülür

35- Guillan Barre sendromu nedir?

-viral enfeksiyonu takiben 1-3 hafta sontra meydana gelen periferik sinir hastalığı

-önce bacaklarda karıncalanma ile başlar kollara daha sonra yukarı yayılır

-Alt extremitede güçsüzlük başlar daha sonra yukarı kranial sinirler bulber belirtilrt olur.

-dtr ler alınır, daha sonra kranial sinirlere  ve otnomik belirtiler verebilir.

36-Polinöropatilerde genel bulgular nelerdir?

-Eldiven çorap tarzı duyu kaybı extremitelerde

-alt extremiteden başlayan güçsüzlük

-el ve ayaklarda yanma hissi ,paresteziler.

-allodini

-kas erimesi

-trofik değişiklikler kıl dökülmesi , yumuşak tırnaklar

36- Gullian barrede BOS bulguları nelerdir?

-BOS proteini yüksektir

-Hücre bulunmaz.

37-Ust brakial plexus hangi segmenttir ve paralizisinde ne görülür?

-C5 ve C 6 nın doğumda traksiyon ya da omuz üzerine düşme sonucu

paralizisidir

-Erb-Duchenne paralizisi olur, omuz yukarı kaldırılamaz ,kolu fleksiyon yapamaz

38- Brakial plexus lokalizasyonu?

-Boyun altında sklenus anterius medius ve posterior arasındaki üçgende klavikulanın arkasında yer alır.

39- Klupmke paralizisi nedir hangi sinirler tutulur?

-C8 ve T1 tutulur. El kaslarında paralizi sebebiyle pençe el görülür.T1 kökü

tutulursa horner sendromu görülür.

40- Akut transvers myelit hakkında bilgi veriniz?

-Bildiğin brudzenski sendromunun belirtilerini salla gitsin.

41- Karpal tünel sendromu nasıl olur nedenler nelerdir?

Transver ligamentin n. medianusu sıkıştırması sonucu olur. Sebepleri kil akma ,gebelik,konnektif doku kalınlaşması,ligamentin infiltrasyonu.

42- Mareljia parestike nedir?

-lateral femoral kutanöz kasın inguinal kanalda sıkışması sonucu enflamasyon ve parestezi  olur.

43- Alexi nedir?

-Alexi yazılanı anlayamamaktır.

44- Senkop-epilepsi ayıtrıcı tanısı nasıl yapılır?

–      Yaralanma

– inkontinas

– üfleyince gözleri kırpıştırma

– konfüzyon

– aura

– senkopta postüral durumun etkisi vardır

– bu jenaralize tonik klonikin farkıdır yere düşüp kasılır epilepsili hasta

45- Myoklonik nöbet nasıl olur ,klonik nöbet nasıl olur,tonik- klonik nöbet nasıl

olur,tonik nöbet nasıl olur?

-Klonik nöbet ritmik kasılma şeklindedir

– -myoklonik nöbet ise aniden atma tarzı hareket yapar sakar zannedilir kitap                            okurken fırlatması gibi.

-Tonik-klonik yere düşer sabit kasılma olur

-tonik nöbet sabit kasılma hareketi.

46- Jeneralize nöbet tipleri nelerdir?

– Absans

– klonik

– myoklonik

– klonik

– atonik

– tonik klonik

47- Eeg nin ne gibi işlevi vardır?

-Epilepsinin tanısı

-tedaviye cevabı

-lokalizasyonunun tespit edilmesi

-türü

48- Epilepside hangi ilaçlar hangi türlerde kullanılır?

-Parsiel ve komplex parsielde karbamazepin ,oksikarbamazepim, valproik asit ve

fenitoin ,lgt kllnlr.

– Jeneralize;

– -Primmer jeneralizede

-absansda; Etosuksimid , valproik asit ve LGT kllnlr

Atonik ve myoklonikde ; Valproik asit ,LGT

-sekonder jeneralizede ,parsiel-komplex parsiel ile aynı bulgular vardır.

– Status epileptikusta diazepam kllnlr.

49- Fenitoin,Karbamazepin ve valproik asisin yan etkileri nelerdir?

-Fenitoin : Kİ depresyonu ,lökopeni,hirsitusmus ,serebellar bulgular ,d-vitamin

emilimini engeller.

-Karbamazepin, Hiponatremi serebellar bulgular diplopi, vertigo bulatı,kusma ataxi

-Valproikasit:Toksik hepatit,serebellar bulgular,mensturasyon bozukluğu,kilo alma

50- Kibas belirtileri nelerdir?

-baş ağrısı

-kusma

-papil ödemi

-bilinç bozukluğu

51- Bell paralizisi nedir? Bell fenomeni nedir? Neler olur?

-soğuk suçlanmaktadır stiolmastoid kanal ya da fasial kanalda enflamasyon sonucu ağrı oluşur göz dışa yukarı kayar(bell fenomeni) , tat ses tükrük salgısı bozulur.

52-Grafestezi nedir, steragnozi nedir?

-Grafestezi ele çizilen  şeklin tanınması , sterognazi ele verilen cismin

tanınmasıdır.

53- SVH ların klinik sınıflaması nasıldır?

İskemik ve hemorarjik. ;İskemik olan geçici iskemik atak ve iskemik strok diye ikiye ayrılıur. İskemik strok da yerleşmiş ,ilerlerici iskemik strok ve kronik cerebral iskemi diye ayrılır.

Hemorjik Svh ise inrahemisferik,serebellae ve medulla oblangata ,SAK, inra ventriküler diye ayrılır.

54-Karotis sistemi geçici iskemik atak ve vertebrobaziller sistem GİA bulguları

nelerdir?

-Karotid sistem GİA: Aleksi,agrafi,apraxi,disfazi,amorazis fugas,hemianopsi ,kontralateral hemiparezi

-VB GİA: Ataxi ,bulantı,vertigo,diplopi,disartri,düşme.

55- Middle cerebral aretr ,anterior serebral arter, posterior serebral arterin beslediği alanlar ve tıkanmaları sonucu görülen patolojiler nelerdir?

-Orta serebral arter frontal lobun 3 te 2si , Parietal ve temporal lobları besler oklüzyonunda motor hareketler , bilinç bozukluğu, apraxi,hipoestezi, piramidal bulgular.Hemiparezi kolda hakimdir

-Anterior serebral arter Frontal lobun mediali ,capsula internanın bazı yerleri .

-Posterior serebral arter ;temporal lobun alt tarafı, oksipital lob  ,talamusu sular.

Bilinç, çeşitli görme bozuklukları,Vücut ksrşı tarafında ağrı ve ısı duyusu kaybı ve

perineu sendromu görülür.

-Vertebrobaziller arte sakat oluncada beyin sapı falan etkiler,kranial sinirler

etkilenir.Millerd gublerde pons ve 6,7. sinirler etkilenir. Gradenigo sendromunda

6 ve 5. sinrler etkilenir.    Wallenberg sendromunda PICA tıkanır.

56- Beyindeki damar anastomozları hangileridir?

–Oftalmik anastomoz (I ve Ext karotid arterin anastomozu

-Wills circle

-Plial anastomozlar:kortexte üç ana arterin kortexte anastomozu

57 iskemik atağın akut dönem tedavisi nasıldır?

-Hemodinami düzeltilmeli oksijenasyon sağlanmalı

-Anti ödem tedavi yapılmalı, gliserol ve mannitol ile

-Anti trombolitik tedavi: t-PA, sterptokinaz (3 saat

içinde )

-Anti koagula tedavi: Coumadin, heparin.

-Sekondeer koruma: Antiagreganlar Asa, klopidogrel,dipridamol

-Birincil tedavi;diabet, lipidemi,ht teavisi.

58-Laküner infarkt semptomları nelerdir?

-İzole semptomlar var

-Bilinç açık

-Hafif duyusal belirtiler

-hemiparezi

-Beceriksiz el

-Daha çok DM ve HT zemininde gelişir

59-Tbc menenjitinde steroid tedavisi ne zaman yapılır?

– Bilinç kötüleşiyorsa

– Spinal blok kanıtı varsa

– hastalık progresiv seyirli ise

60-Herpes simpleks virüsü nerleri tutar ne olcağını da sen tahmin et?

-Temporal ve frontal lobu seçici olarak tutar.  Asiklovir kllnlr.

61- Yavaş viral enfeksiyonlar nelerdir?

-sspe

-İlerleyici kızamıkçık ensefaliti

-Crutdz-jacob hastalığı

-Gerstmann strauus sendromu

-kuru hastalığı

62- AIDS nörolojik komplikasyonları nelerdir?

-Fırsatçı sss enfeksiyonları

-AIDS -demans komplexi

-AIDS nöropatisi

-Polimyozit

-Primer sss lenfoması

63- Bilinçli proprioseptif duyuyu taşıyan sinirin hasarında hangi bulgular olur?

-Romberg testi +

-sterognozi

-iki nokta ayrımı

-vibrasyon testi

64- KIBAS tedavisi ?

-15 dk boyunca IV bolus şeklinde 1-1,5 gr/kg  % 20 mannitol verilir

sonra 2-3 6 saat arayla verilir

65- Alzheimer hastalığı patolojisi?

-Nöron kaybı

-Nörofiril yumaklar

-Amiloid plaklar

-Kortikal atrofi

-ventriküler genişleme

-gliozis

-granulovakuoler dejenerasyon

-nigral dejeneasyon

66- Hangi hastalıkta lewy body cismiciği beyinde diffuz yayılır?

-ADEM? Cıdp?

67 – Myotonik hastalıklar nelerdir?

-Paramyotnia congenita

-Myotonia fluctuans

-Becker tipi myotonia

-Thomson tipi myotonia

68-Becker tipi muskuler distrofide dikkat edilmesi gerken durum nedir, hastalığın

teşhisi nasıl yapılır?

– Kardiyomyopatiyr dikkat edilmeil. Immunhistokimya sonrada western blot

– tekniği ile tanı konur

69)- X’e bağlı resesif distrofiler hangileri,otozomal distrofiler hangileridir?

-Xe bağlı DMD ve BMD , ck yüksek

-OTOzmal olanlar;  Fasukulohumoral(erişkinde en çok görülen distrofi şekli.) ,

myotonik distrofi,Emery Distreuf kas

distrofisi,   Okulofaringeal distrofi

70- Diabetik nöropatiler nelerdir? Sınavda çıktı.

71- Als ile karışan hastalıklar? s

72- 9 ve  10 . sinirlerin fonksiyonları nelerdir? s

73- N. radialisin zarar gördüğü durumlar? s

74- Epilepside hangi tipinde hangi ilaç kullanılır ya da kullanılmaz? S

75- Demansın özellikleri ile ilgili doğru yanlış şeklinde soru?

Refah hoca başlıkları soruyor klasik soru şeklinde , temel hocada ders anlattığı ayrıntıları soruyor.

76- guillan barre sendromunun kliniğini anlatınız? s

Elle dokunduun şeyin adlandıramama?

-taktil afazidir.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s