Beyin Cerrahisi


BEYİN CERRAHİSİ

Travmalı hastaya yaklaşım

1.      Önce ABC kontrol edilir.(Airway: Hava yolu açık mı diye bakarasın , açık görünmesine rağmen saturasyonu düşükse O2 verirsin gene düzelmezse entubasyon yaparsın yoksa ambu ile hava verirsin, saturasyon hala  düzelmediyse hemotorax, pnumotorax olabilir. hastanın pupil refleksine , babinskiye de bak arada şuuru kapalıysa tabi ateş nabız tansiyonu da ölç en son. Bilinci kapalı hastanın havayolunu açık tutabilmek için airway takılır. Verilen O2 tedavisine rağmen oksijen saturasyonu düzelmezse entübe edilir.)

2.      hasta immombilize edilir sedye yoksa hasta bir kapı üzerine sabitlenebilir mesela.

3.      Boyunluk takılır

4.      Normotansif hale getirilir ve O2 sağlanır

5.      Damar yolu açılır. Nazogastrik sonda takılır, idrar sondası takılır.

6.      Nörolojik muayene yapılır.

7.      Radyolojik tetkikler istenir. Lateral servikal grafi (oblik olmaz) , BT, MR.

Hastada travma sonrası sırt, boyun, bel ağrısı önemlidir.

Glaskow koma skalası;

Göz açma Verbal Cevap Motor Cevap
1.      Gözünü hiç açmıyor 1. Ses çıkmıyor 1.      Hareket yok
2.      Ağrılı uyaranla açıyor 2.Mırıldanma var 2. Ağrılı uyarana ekstansör ekstansör cevap
3.      Konuşmakla açıyor 3.Anlamsız konuşma 3.Flexor cevap
4.      Spontan açıyor 4.Konfuze 4. Ağrıdan çekilme var
5. 5.Oryante 5.Ağrıyı lokalize eder
6. 6 6. Emirlere uyar.

3 puan beyin ölümü , 7 ve altı şiddetli koma.

Kafa Travmalı hastada tdv:

Kafa travmasında 4 tip hasar olur a- Konküzyon: Kısa süreli bilinç kaybı olur BT normaldir. b- Kontüzyon: Beynin kafatasına çarpması sonucu olur. En çok temporal, frontal occipital loblarda olur.Kontüzyon aynı tarafta olur.BT de hafif kanama şeklinde. c-Kontur kup: Karşı taraf yaralanır. d- Diffuz aksonal yaralanma: Beyin rotasyon hareketi yapınca aksonlar yaralanır  aksonal injury denir. En çok beyaz cevher korpus kallozum  beyin sapı talamus hasarı olur. Bt de lezyon yoktur ama hastanın şuuru kapalıdır. FM de Açık yara suture edilmelidir. BOS akıyor mu yardan diye kontrol edilir. Maksillo frontal kırık var mı diye kontrol edilir hava yolunu kapatabilir çünkü.
A- Kafa tası kubbe(kalvaryum) kırıkları 2 ye ayrılır 1-Lineer 2-Çökme kırığı Lineer kırıkta tedviye gerek yok 12 saat takip edersin sonra BT çekip gönderirisin ama çocukta leptomeningeal kist yapabilir o yüzden takip edilir.. 2-Çökme kırığı:Depresyon kırığı da denir.Cerrahi tdv endikasyonları: 1-Bir cm den fazla kırık varsa 2-Dışarıya BOS sızıntısı varsa 3-Beyinle ilişkili lezyon varsa kanama gibi. 4-Açık deplase kırık varsa : yıkayıp kapatırsın. Tedavi edilmezse kortexe bası olur, epilepsi oluşabilir
B-Kaide kemikleri kırıkları:Sfenoid, petroz, frontal kemik başka ? kırılabilir. Belirtileri: Rakun gözleri belirtisi . her iki göz çevresinde ekimoz ;frontal kemiğin orbital parçasının kırıklarında olur. Battle belirtisi : Kulak arkasında ekimoz olması. petroz kemik kırıklarında olur. Rinore ve otore olabilir. Önden arkaya frontal sinus, ethmoid sinus , sfenoid sinus kırıklarında rinore otore oılabilir. Otoreye petroz kemik kırığı sebep olur. Otore ve rinore olunca meş ile kapatılmalı geniş spektrumlu Ab verilmeli beinde apse menenjit olmasın diye..Kendinden durmazsa cerrahi müdahale edilir.

 1. ABC kontrol : hava yolu, solunum ve dolaşım kontrolü.                                                                              Hipoksi düzeltilmeli , şok tablosu ile mücadele edilmeli çünkü hipoksi ve hipotansiyon beyin ödemini arttırır. Hasta hipoksik ise ve servikal travma yoksa entübe edilir tabi önce airway takarsın bilinci yerinde değilse düzelmezse hipoksi entübe edersin.Hipotansiyon varsa damar yolu açılıp mayi verilir.
 2. Travmalı hastada beynini sekonder yarlanmasını önlemek yani stabilize etmek
 3. İntrakranial basıncı düşürmek
 4. Serebral perfüzyon basıncını normal tutmak
 5. IV sıvı tdv, 75 cc / saat İZOTONİK, hipertonik verilmez.
 6. Tansiyon düşükse dopamin verilir.
 7. Stres ülserlerini önlemek için antiasitler ve H2 reseptöe blokörleri verilir
 8. Ateş varsa kontrol edilip soğutma yapılır.
 9. Solunum yolları açık tutulur.                                                                                                                         Hipoksi sekonder yarlanmaları artırır. Kafa travmasında servikal travma yoksa entübasyon endikasyonları şunlardır: 1 Glaskow 8 altı 2-maksillo fasial travma . tabi bunlar hipoksi olmasa da yapılması gereken durumlar.  tabi önce airway takarsın bilinci yerinde değilse, düzelmezse hipoksi, entübe edersin
 10. Kan basıncı yüksek tutulur.Hiptansiyon serebral perfüzyonu bozar ve sekonder yaralanmalar artar.
 11. Yatak başı, hastanın boynu düz olacak şekilde  30-45 ° yükseltilir.
 12. Glaskow koma skalası 7 altında ise entübe edilir. CO2 25-30 mmHg olana kadar hiperventile edilir.
 13. İKB(intrakranial basınç?) 18 den fazla ise osmotik tedavibaşlanır. Normal basınç 12-18.

Mannitol  1gr/kg bolus, 0,25gr/kg  6 saatte bir verilir.
Dexameatzon 1mg / kg yükleme 0,25 mg/kg 6 saatte bir verilir.
Furasemid 1gr/kg
14. Hiperglisemi varsa kontrol edilir. Beyin ödemini artırabilir çünkü.
15.Yüksek doz barbitürat verilir Beyni zararlı etkilerden koruyan en iyi ilaçtır. Hasta barbitürat komasına sokulur.
16. Ventrikül içine kateter konarak BOS drene edilir.
17. Dekompresyon kraniotomi yapılır.

>Kafa travmasında entübasyon endikasyonu: 1-Glaskow 8 altı ise  2- Maksillofasial yaralanma var ise
>Mannitol endikasyonları 1- Tek taraf pupil dilatasyonu 2-Hemi parezi ,hemipleji   hasta konuşurken ya da aniden şuuru kapanırsa
KONTRENdikasyonları: Hipotansiyon varsa mannitol verilmez.

Epidural hematom

E/K oranı 4 , Genç yaşta daha çok kafa kırılır. 2 yaşından önce 60 yaşından sonra kafa kemiği ile dura arasında pek boşluk olmadığından epidural kanama çok görülmez. Travmadan hemen sonra geçici şuur kaybı olur. Şuur açılır ve tekara kapanır Bu duruma Lucid interval denir % 30 görülür. Büykse kanama aynı taraf pupil dilatasyonu karşı taraf piramidal bulgu olur(?).  En çok temporal bölge kırıklarında olur . Arteria meningea media daaları yırtılır. Hematom kaynağı arteriel kanama ise bilinç birkaç saatte bozulur. Venöz kanamada kısa sürede bozulur hocayı yanlış anlamadımsa .
1-% 85 arteriel kanamalar sebeptir
2-Venöz kanamalar
3-meningeal venler yırtılabilir
4-sinusler yırtılabilir
5-kemikten kanama olabilir.
% 70 temporoparyetal kemiklerden % 9-10 oksipital bölgede % 5 posterior fossada olur kanama.
Bt de konveks şeklide beyni deplese eden yüksek dansitel i uniform şekilli yani homojen , kenarları keskin kitle görülür. Tdv edilmezse mortalite % 20-55. Doktora gelince şuuru kötü , deserebre kasılma varsa yani extansör spazm) prognoz kötü. Küçük epidural hematom ameliyat edilmez . Ama çocuklar edilebilir.

Akut Subdural hematom:

Epidural hematomlardan daha çok görülür. 2 nedeni var 1- Parenkimal laserasyon çevresinde subdural hematom gelişmesi  2-Şiddetli kafa hareketi sırasında beynin hareketlenmesine bağlı olarak yüzeyek venlerin ( köprü venler) yırtılması sonucu subdural hematom olabilir. Şiddetli parankimal hasar vardır mortalite yüksektir. BT de Dura iç tabakaya komşu subdural mesafede yarım ay şeklinde hiperdens lezyon görülür. Kanamadan 3-4 gün sonra iç ve dış membran gelişir hematom etrafında . 15 gün sonra izodens bir kanama görülür. Buna kronik subdural hematom denir. Tdv cerrahi ,küçükse takip. Akutta tedavi : Kemik kaldırılır buna kraniotomi denir % 5-50 mortalite var.
Kronik subdural hematomda hematom motor yağı kuvamındadır. 2 adet burhole ile kanama boşaltılır. Antikoaguan kullanıyorsa hasta mortalite oranı daha fazla. Hastaya 4 saat içinde müdahale kurtulma şansını artırır. Glaskow 4 ve altında mortalite çok yüksek.
Mortaliteyi: Cerrahi gecikmesi, mekanik hasarın şiddeti tipi, 65 yaş üstü , nörolojik durumu kötü hasta, ameliyattan sonra KIBAS devam ediyorsa mortalite ihtimaliyüksek.

Kronik Subdural Hematom:

Yaşlı , alkol kulanan , BOS şantı olan, kanama diatezli hastalarda daha çok. İç ve dış membran oluşur. Akuttta kan pıhtısı, kronik hematomda motor yağı kıvamı vardır. Küçükler hematomlar takip edilir.

Ateşli Silah yaralanmaları:

Büyük kısmı penetran yani delici %  35 i ölümlerin 45 yaş altında.  Yaralıların 2/3 ü  ölür.5 şekil kurşun yaralanması olur;
1-Beyin dokusunu direk yaralar
2-Kurşunun oluşturduğu ısı  beyni yakar ve malin ödem yapar.
3-Kurşun trasesi boyunca yaralanma
4-Kısa sürede intrakranial basınç artar. hasta ölmezse oluşan komplikasyonlar: Beyin apsesi, travmatik anebrizma nöbet , beyin içinde kurşunun kareketi. Kurşun yaralanmasında kötüprognoz: Şuur seviyesinin kötü olması, kurşunun orta hattan geçmesi, beynin hassas bölgelerinden geçmesi, kurşunun ventriküllerden geçmesi.
Tedavide amaç beynin sekonder yaralanmasını önlemek. BOS basıncı 8 mmHg ye düşmezse müdahale edilmez. 18 üzeri mannitol verilir.
1-IV sıvı tedavisi: saatte 75 cc izotonik verilir , normal hastay verilmesi gerken 125 iken burda hasta susuzluktan ölmesinn ama biraz dehidrate kalsın da beyin ödemi gelişmesin diye 75 cc verilir.
2-Stres ülserlerini önlemek için antiasit ve H2 blokörü verilir.
3-ateş varsa soğuk kompresyon uygulanır.
4-O2 saturasyonu % 80 üzerinde tutulmalı. CO2 26-28 mmHg olmalı. kan basıncı yüksek tutulur beyin perfüzonu azalmasın diye.
5-yatak 30 derece kaldırılır venöz dönüşün kolaylaşması için.

Hipertansif Ensefalopati:

Beynin kan kitlesini arttırır , çok kan gittiği için şiddetli ağrı olur.
3 tip ödem vardır 1- Vazojenik ödem : Amaç damar permeabilitesini azaltmak  Dekort verilir.Sıvı çekmek içinde mannitol verilir.
2-Sitotoksik ödem: İskemilerde olur.SVO lar bu şekilde isekmi sonrası hücre membranı bozulup içeri suyun girmesini engelleyemez hücre şişer. Sadece mannitol verilir.
Mannitol nasıl verilir? 1gr/kg hemen bolus şeklinde 20 dk da . (mannitolün ticari şekli % 20 liktir. 80 Kg adam için 400 cc mannitol verirsen 80 gr mannitole ulaşırsın mesela)
Sonra 0,25 gr/kg  6 saate bir verilir. Hiperglisemi varsa tedavi edilir çünkü beyin ödemni artırır. Bunlara cevap yoksa ventriküldeki BOS boşaltılır. 10 mmHg azaltılmış olur kafa içi basınç. O da işe yaramadı hastaya yüksek doz barbitürat vererek beyin hücre fonksiyonları durdurulur. En son olmadı kraniotomi yapılır beyin dışrı bombeleşip kafa içi basınç azalsın diye.

3-Fazla BOS a bağlı interstisyel ödem.

Spinal Travma

Nörolojik defisiti olmasada hasta şu durumlarda spinal travma geçirmiş oılarak kabul edilir;

 • 1 Büyük multipl travmalar
 • 2 Nörolojik muayenesi  tam yapılamayan bilinci bozuk hasta
 • 3 Spina travma düşündüren durumlar , uyuşukluk , duyu kaybı gibi.
 • 4 Abdominal solunum ve priapizmi olan hastalar.
 • 5-Omurilik trasesinde ekimoz, morluk varsa

Kibas Semptomları

1- Baş ağrısı:  Sabahları şiddetlidir, kusmayla azalır.

2-Kusma: Bulantı olmadan projektil kusma tipiktir.

3-Papil ödemi: Hepsinde değil ama birçoğunda olur optik disk ödemlidir görebiliyorsan.

4-Ek olarak Abdusens paralizisi olabilirmental değişiklik , epileptik nöbet , kuşing yanıtı yani hipertansiyon, bradikardi ve solunum ritim bozukluğu olabilir.

Kibas Tedavisi

1-ABC

2-Etyolojiye göre tdv

3-Hiperventilasyon

4-Hiperosmolar tdv (mannitol)

5-Diüretik tedavisi (furasemid)

6-Steroid  (tm lerde daha faydalı)

7-Başın 30-45 derce kaldırılması, hiperbarik o2 tedavisi.

———————————————————————————-

Anal sfinkter tonusu : Anüse dokununca kasılır , tepki yoksa total spinal kesi düşünülür.

Bulbokavernöz reflex:  Penisi çekince anal sfinkter kasılır , kasılmazsa total kesiyi gösterir.

Fraktür dislokasyonu : Yani kırılan yerin tatamen ayrılması. Şiddetli travmada omurgalar tamamen birbirinden ayrılır. Hayatla bağdaşmayan bir durum.

(yeni infarktlar BT de görülmez MR da görülebilir)

Odontoid çekim : İlk iki servikal vertebrayı görüntülemek için ağız açık pozisyonda çekilen grafi.

Not nörolojik muayene şöyle yapılır
1- Önce şuur seviyesi glaskow ile 13-15 hafif travmadır orta şiddet travma 9-12 puan ağır kafa travması 8-6 , 3 puan  beyin ölümü. Pupil reflexine bakılır anizokori ışığa pupillerin farklı cevap vermesi ya da vermemesi acil bir durumdur.
2-12 kranial sinir muayene edilir.
3-Göz dibinde staz yani optik disk ödemli mi diye bakılır.
4-Motor muayene yapılır.
5-Reflex muayenesi yapılır.
6-Duyu muayenesi yapılır
7-Serebllar fonksiyonlar kontrol edilir.

Karpal tünel sendromunda tenar atrofi yani başparmağın kabarıklığı kaybolur? Ağrı gece ve iş yapmayla artar. Trasvers karpal ligament kesilerek tedavi edilir.

Duyu muayenesi : Meme ucu T4 ‘e denk gelir.Göbek T10 dur. C7 median sinirin innerv ettiği bölge orta parmaktan kontrol (ya da 2. parmak pulpası?)edilir, T1 ulnars inir . ufak parmak pulpasında muayene edilir.C5 omuz duyus?. L1 vertebra altındaki lezyonlarda kauda equina görülür. Motor muayene: Ön kol fleksiyonu C5, El abduksiyonu T1?, L2 uyluk fleksiyonu.

Lumbal herni muayene; Bacak germe testi bacak bükülmeden yukarı doğru kaldırılır, 70 dereceye kadar ağrı pozitif yukarısı ihmal edilir, ağrı bacağa doğru yayılır.Lasekte de kalça ve diz 90 fleksiyona getirip dizden ekstansiyon yaptırılır.Lomber ağrının % 95 sebebi mekanik geriye kalan enfeksiyon ve neoplazm gibi nedenlerdir. Bulcing: Annulus fibrozus sağlamdır nukleozus pulpozus duşarı çıkmamıştır. Arkaya spinal kanala bombeleşme vardır. Herniasyonda anulus fibrozus yırtılmıştır nucleozus pulpozus dışarı çıkar spinal kanala doğru. Gençlerde ağrı kesici ile tedavi önerilir geçmezse sevk.

Ağrının ilk başlama şekli sorulmalıdır. Hasta yürüken antaljik , sağlam tarafa eğilerek yürür. Palpasyonda kas spazmı farkedilebilir öne eğil dersin eğilemez.      Ağrının çoğu aşırıyüklenme ya da alışmadığı ağırlığı  kaldırmakla olur. Ağrı belden aşağı sinir trasesi boyunca aşağı bacağa ayağa yayılır. Radiküler ağrı bıçak keser gibi keskin tarzda bir ağrı. Somatik ağrı derin ,künt, basınç şeklinde hissedilir. Disk hernisinde istirahatte ağrı azalır hareketle artar.(kolik ağrı tersi?).          Alt extremite muayenesi;

L4 segment : Ağrı uyluk ve bacak ön yüzündedir. Uyuşma uyluk ve bacak ön yücü ve başparmakta olur.Patella reflexi azalır. Motor güçsüzlük olur. Başparmak dorsifleksiyonu azalır.

L5 sinir kökü: Ağrı uyluk ve bacak lateralinde , uyuşukluk bacak ve uyluk laterali ile ayak orta 3 parmakta olur. Reflexler normaldir. Motor güçsüzlük ayağın dorsifleksiyon yapamaması ile anlaşılır. Hasta topuk üzerine kalkamaz.

S1: Ağrı uyluk ve bacağın arkasında ve küçük parmaktadır. Aşil reflexi alınmaz , plantar fleksiyonda motor güçsüzlük olur.

Akut brl ağrısı 3 hftadan az  3-12 hf subakut 3 aydan fazla kronik ağrıdır. Atrofi var mı diye bakılır. Diz üzerinden 15 cm yukardan ya da diz altından 10 cm aşaşıdan bacakların çapları ölçülür.

tetkik önce düz grafidir disk mesafesi daralması görülür.. Sonra MR da disk patolojisi kist ödem görülür.

TDV : Bel ağrılarının % 80 i birkaç haftada konservatif tedavi ile iyileşir. Sadece istirahat ile de iyileşir. Yatak ortopedik olmalı.

Hastaya NSAİD iyi gelir. Antideprsan kronik ağrıda verilir. Olmadı fizik tedavi uğraşır.

Son tedavi cerrahi Önce laminektmi(arkustaki) sonra diskektomi yapılır. Disk çıkarılınca omurlar füzyona yapar.

-Dayanılmaz ağrı, ilerleyici motor bozukluk, kauda equina ….. olmadıktan sonra ameliyat yapılmaz.

Lomber MR da disk haifi beyaz-gri renk görülür intervertebral aralıkta intervertebral aralık tamamen siyahsa dejenere olmuş demektir.  Osteofit vertebra korpuslarında dikenimsi çıkıntılardır.

Karpal tünel Sendromu: Median sinir ele fleksiyon yaptırır , ilk 3 parmak ve yüzük parmağının yarısının duyusunu alır. Karpal tünelde artmış risk diabetli, hipertiroidili inflamatuar hastalığı olanlarda görülür.  El ile hep aynı hareketleri yapanlarda olur.Belirtileri ağrı, uyuşma, tenar güçsüzlük , tenar atrofi olur.Tinel tesi el bileği iç yüzüne vurunca elektriklenme olması. Falen testi el sırtları birbirine ittirip bekleyince şiddetli ağrı olur. Kesin tanı EMG dir. hafif vakada split gibi bileklik kullanılır istirahat önerlir. Cerrahi tdv de transvers karpal ligament kesilir.

Kubital sinir sendromu: sinirin dirsekte tuzaklanması . Ulnar sinir hemen cilt altında kafayı dirseğe dayayıp bilgisayar karşısında oturunca  olcağı bu. Klinikte küçük parmak ve yüzük parmağının yarısında uyuma, güçsüzlük, ağrı olur. Prmaklara abduksiyon ve adduksiyonu ulnar sinir yaptırır , parmaklar arasına kağıt koyunca tutamaz.

Tarsal tünel senderomu: Ulnar sinir guyyon kanalına sıkışır.Posterior tibial sinirin flexor retinakulum altında sıkışması ile olur. semptomları : Topuk ve medial ayak bileğinde ağrı . Gece ve ağırlık kaldırınca artar. Düzgün ayakkabı giyilmeli. Cerrahi insizon ile tdv.

Mareljia Parestika: İnguinal kanalda lateral femoral kutanöz sinirin sıkışması ile olur . Yaşlı şişman erkeklerde görülür. Konservatif tedavi yapılır.

Toraks çıkış sendromu :Brakial pleksus ve Subklavian damarın toraks superior çıkışında basıya uğraması. Üst ekstremitede ağrı uyuşma veraynaud fenımeni görülebilir.

Bel fıtığında bunlar + olabilir. Boyun fıtığında da omza vuran uyuşukluk hissi olur.

Ayak ucunda yükseltip ayak ekstansörlerine bakılır. Ayağa dori fleksiyonda yaptırılır. Bacak duyu muayenesinde L1-5 bakılan dermatomlardır. Uyluk ve bacağın lateraline aynı anda dokunup hastanın eşit olarak hissedip hissetmediğne bakılır. L5 ayak altının duyusudur. Hastanın eliyle senin elini sıkmasını istersin motor gücü kontrol edilir. Göz kaslarını da muayene edersin.

Lumbal spondilozic: Kireçlenme olur froamen vertebrada spinal kalanı darltır.

Jeffersonun kırığı servikal 1. vetebra kırığıdır.

VON hippel lindeu: Hemanjiyoblastomun retina ve posterior fossada görülmesi.

Kraniosinoztozis kranial sütütlerin normal zamanından erken kapanmasıdır. Skafsefali sagittal sütür kapanması ile olur kafa uzar. Braki sefal i koroner sütür kapanması ile olur kafa enine genişler. Hepsi erken kapanırsa akissefali , lambdoid sütür kapanırsa kule kafa olur ocipital kemik düzleşir.

HAKİM ADAMIN sendromu: Normal basınçlı hidrosefalidir.

Beyin atrofik BOS un suçu yoksa hidrosefali excavasio dur.

Hidrosefal iradyolojik bulgular:

-temporal horn genişliği 2 mm den fzla

-Sulkusların silinmesi silvian, interhemisferik ve serebral sulkuslar

-Lateral ventrikül  frontal hornlarının büyümesi

-3. ventrikül bombeleşmesi

-Biparyetal çapın 2 frontal horn arasındaki mesafeye oranı: evans indeksi 0,5 ten fazla olması. Bulgular ise fontanelde gerginlik , baş çevresinde genişlmem, batan güneş manzarası , bebek başını taşıyamaz, mental erilik,  içe şaşılık olur. TDV ventriküloperitoneal şant yapılır. Fontanelin ilk aylarda kapanması da 2 yaşından sonra kapanmasıda anormal

Ateria Carotis externa dalları:

è    Throidea superior

è    Pharygea ascendes

è    lingualis

è    facialis

è    auricularis posterior

è    temporalis superfisialis

è    maxillaris(a meningea media)

Arteria carotis externa dalları:

û       Pars cervicalis

û       Pars petrosa: a cartica tymoanica ve  a kanalis pterigoidea

û       Pars kavernoza: r. basalis, r meningeus, r sinus kavernozus, r hipfizialis inferior, r ganglion trigemini

û       Pars cerebralis: a hipfizialis superior, a , oftalmica, a cerebri anterior, arteria serebri media, communcans posterior(talamus iç yüzü ve 3. ventrikül duvarı), a. choroidea anterior

—————————————————————————

Serebrovasküler Hastalıklar

İskemik ve hemorarjik olarak ayrılır. Cerrahi hemorarjik olanla ilgilenir.

1-İntraserebral Kanama:  Birinci sebep HT % 70-80 ikinci sebep anevrizma %15- 20  kalanda AVM ve diğer nedenler.

En çok bazal ganglionlar ve kapsüla internada kanama olur sonra talamus sonra serebral loblar, serebellum ve pons.

Klinikte supratentoryal hemotomlu hastada KIBAS bulguları ve sıklıkla hemiparezi, hemihipoestezi , homonim hemianopsi gibi fokal bulgular vardır.

Serebellumda ise hematom ataksi, disartri, vertigo , kusma ,4. ventrikül tıkanınca KIBAS bulguları görülür.

Ponsta ise hematom ;Ani bilinç kaybı ,quadripleji, solunum ritmi bozukluğu ,myotik iğne ucu kadar pupilla gibi ağır semptomları olur. Çoğu ölümle sonuçlanır.

Hematom derindeyse ya da glaskow 3-4 ise cerrahi mudahale yapılmaz konservatif tedavi yapılır yani KIBAS a yönelik tedavi verilir. Lober kanamalarda ise boşaltılır.

2-Subaraknoid kanama: Subaraknoid mesafedeki damarların kanaması ile olur. Travma dışında en sık neden intrakranial anevrizmalardır. daha sonra Ht , AVM ve % 22 idiopatik.

Semptomlar kanamanın şiddetine göredir . Bulantı ve kusma hemen daima görülür.Ense sertliği ortaya nçıkar ve SAK ın klasik bir bulgusudur. Kerning belirtisi + tir.Ani ve şiddetli baş ağrısı ile hasta yere yıkılabilir. Bunda da tanı BBT ile konur. Sebebini anlamak için (yani AVM den mi anevrizmadan mı kaynaklı) ise DSA yapılır.

İntrakranial Anevrizmalar

Çoğunlukla arter bifurkasyonlarında yerleşen sakküler lezyonlardır. İntrakranial anevrizma rüptürüne bağlı (travmasız) SAK lar yaklaşık 10/100000 dir. Sebebi bilinmiyor.En çok anterior kommunikan arterde yerleşir anevrizma. Sonra internal karotid arterin posterior kommunikan arterinde  2 sıklıkta yerleşir. Sonra internal karotid arterin bifurkasyonunda yerleşir.4. sırada orta serebral arter bifurkasyonunda yerleşir  en az da vertebrobaziller sistemde yerleşirler.

Anevrizmal Subaraknoid kanamanın komplikasyonları şunardır;

1-Rebleeding ilk gün olur genelde. 2-3.günde BT ile kontrol edilir.

2-Vazospazm; 3-4. gün  olur 2 hafta kadar devam eder. genelde serebral iskemi ve enfarkta sebep olur. Dppler veya anjiyografi ile bakılabilir.

3-Hidrosefali : Kan 3. ventriküle bası yapıp BOS un yolunu tıarsa olur. Kronik dönemde enfeksiyon gibi nedenler sebep olur

4-Epilepsi:  kortexten kaynaklanan anormal deşarzlar..

Anevrizmal Subaraknoid kanama tedavisi

1-Mutlak yatak istirahati

2-Analjezi ve sedasyon

3-Antiepileptik tedavi

4-Cerrahi tedavi

5-Endovasküler tedavi(anevrizma içine coil doldurulur.)

Servikal? Disk Hernisinde Testler

1- Lhermitte belirtisi: Hasta boynunu fleksiona getirince boyundan başlayıp sırta yayılan elektriklenme.

2-Spurling Belirtisi: Hastanın başına vertexten aşağı basınç uygulanırsa disk hernisi yönünde ağrı olur.

3-Aksiel-Manuel traksiyon: Sırtüstü yatan hastaya 10-15 kg traksiyon uygulanır . Radiküler semptomlarda azalma veyakaybolma + bir bulgudur.

4-Omuz abduksiyon testi: Radiküler şikayetleri olan bir hasta oturur pozisyonda kolları yukarı kaldırılır ve başın arkasına konur. Ağrının geçmesi + bir bulgudur.

Duyu muayenesi : Meme ucu T4 ‘e denk gelir.Göbek T10 dur. C7 median sinirin innerv ettiği bölge orta parmaktan kontrol (ya da 2. parmak pulpası?)edilir, T1 ulnars inir . ufak parmak pulpasında muayene edilir.C5 omuz duyus?. L1 vertebra altındaki lezyonlarda kauda equina görülür. Motor muayene: Ön kol fleksiyonu C5, El abduksiyonu T1?, L2 uyluk fleksiyonu.

Arterio-venoz Malformasyonlar

İntrakranial damarların gelişimsel anomalisi. Arterle ven arasında kapillerlerden başka direk bağlantı kuran yumaktan  vardır. Venler yüksek basınçtan arter gibi olmuştur. Üç komponenti var

1-Besleyici arter

2-Nidus

3-Besleyici ven.

En çok orta serebral arter üzerinde görülür.

Tanıda BBT , DSA yoksa MR anjiyografi.

Tedavi :1- Cerrahi; Patolojik damar çıkarılır. 2-Endovasküler tedavi(koil) 3- Gama knife

Beyin Apseleri:

Beyin apsesi beyin parankimi içinde sınırlı , süpüratif bir süreçtir.Bakteri, fungus ve protozoon sebep olabilir. Genel enfeksiyon etkenleri anaeroblardan  ler peptstreptokok ,bakteriodesler , fusobakteriomlar; Aeroblardanada streptokok ve staflardır.BBT de kontrast tutan düşük yoüunluklu alan görülür .   Kaynaklandığı yerler;

1-Komşuluk yolu ile: Sinuzitten frontal loba, ototis media va mastoiditten temporal loba veya serebelluma ulaşır.

2-Hematojen yolla yayılan enfeksiyon: kan yolu ile beyne ulaşıe metastatik apse denir bunlara birden fazladırlar genellikle. Çoğunlukla kanlanma fazla olduğu için paryetal loba yerleşirler.

3-Travmatik Beyin Apsesi:Travma sonrası dura yırtığına bağlı ya da ameliyattan sonra meydana gelir.

4-İmmun yetmezlik olanlarda: Çoğunlukla fırsatçı fungus protozoa ve duyulmadık bakterşiler sebep olur.(ampiyemde meninxlere sınırlı enfeksiyon galiba)

Tümörler

Çocuklarda  çoğu infra tentoryal (medulloblastom ve serebellar astrositom) , erişkinde supra tentoryaldir(Gliom, menegiom,metastaz). Metastazlar en sık malin melanom sonra Ac ve meme.

Serebral hemisfer intrameduller Tm:

 • Astrositoma(ve glioblastome multforme) :En sık tm, içinde en sık gliblastome multiforme, 40-60 yaş erkek sık
 • Oligodentroglima : keskin sınırlı, kalsifiye, frontal lob
 • beyin lenfoması

Serebral Hemisfer Extrameduller Tm:

 • Menengiom 40-60 yaş kadın sık, dural kuyrukları var.
 • Epidermoid kist

Posterior fossa intrameduller Tm:

û       Medulloblastom : Çocukta sık, serebellar VERMİS ve 4. ventrikül tabanı.

û       Astrositom (serebellar astrositom) çocukta en sık, çok iyi prognoz

û       hemanjiyoblastom

Posterior fossa extrameduller Tm:

û       Akustik nörinom(schwannom) serebello pontin köşe tümörü 8 .sinir kökenli . 7 ve 8 e bası yapar kornea reflexi azalması en erken bulgudur.

û       menegiom

û       Epidermoid kist : hipodens lezyon sıklıkla serebellopontin köşede

İntraventriküler Tm

u    Epandimom 4. ventrikülde epandim hücre kökenli ve çocukta sık yaşam süresi az.

u    Koroidplexus papillom : benin

u    3.ventrikül kolloid kist.

1 Response to Beyin Cerrahisi

 1. Arıcı dedi ki:

  Çok güzel.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.