RADYOLOJİ


RADYOLOJİ

Beyin kanamasını nasıl anlarsın kontrassız BT de? Parlak bir alan olur parankimde. Etrafında siyahlık varsa o da ödemdir. Kontrast madde verince; BT de BOS parlamaz BOS siyahtır kontrast olsa da sadece kontrast tutan bazı lezyonlar parlar. MR de T2 sekansında BOS ve sıvılar parlaktır parlak olduğu için kontrast zaten kullanılmaz. T1 de kontrast kullanılır, lezyonların morfolojik değeri vardır BOS siyahtır sadece lezyon kontrast tutuyorsa parlar .T1 -T2 ayrımı BOS sıvısından anlaşılır T2 de parlaklığı görürsün BOS ta ve sulkuslarda , T1 de ise parlamaz siyah renklidir. . BT de kemik, kalsisfkasyon ve kanama parlak görünür kontrast olmadan. LİNK . Linkte görüldüğü gibi gözler t2 de parlak t1 de siyahtir. Subaraknoid mesafi sulkusların olduğu yerler , bazal sisternaların olduğu yerlerdir. Subaraknoid kanamada buralarda parlakık olur. Kortexte hilal tarzı parlaklık vardır subaraknoid kanamada. SAK sebebi köprü venlerin yırtılmasıdır. Epidural kanama ise duramater ile kafatası kemik arasında oluşan arteriel kanamadır daha çok arteria meningea medianın zedelenmesine bağlı oluşur. Hemorarjik infarkta Bt de hipodens alanlar içinde parlak alanlar bulunur.

Difüzyon MR da parlaklık = enfarkt, MR T1 de parlaklık= kanama. Acilde çekilen difüzyon MR da toplamda 63 kesit var. 21 i adc zaten yazar , diğer 42 kesit ise difüzyon ve T2 oluşturur. Bu 42 nin 21 difüzyon 21 i T2′ dir. Enfarktı 21 kesitten oluşan difüzyonda parlak görürsün, adc ise aynı lokalizasyon hipontens ise akut infarkt göstergesidir yani T’ bitince MR bitmez devam edip difüzyonu da gör yoksa enfarktı kaçırırsın. Aşaıya ekleyeceğim şekilde örnek fotolar var.sagdaki fotoda difuzyon mr olup sag serebrumdaki parlak alan soldaki adc de ayni lokalizasyonda soluk gorunuyor bu bir akut infarkttir.image

 

hastada göğüs ağrısı ya da başka bir şikayet yoktu ağrım yokama kendimi kötü hissediyorum dedi. Sorulara rahat cevap veriyordu. Ağız köşesi sola çekiliyordu. Sağ ve sol kollarını havaya kaldırabiliyordu ancak sol elimi sıkamadı.SVO da klinik oturuyorsa MR,BT sonucunu beklemeden nörolojiyi çağırmak lazım 3 saat icinde streptokinaz tdv iyi gelir.Bir de tansiyonu da düşürmeye gerek yok gerekirse norolog dusursun.birde ayni fotolarda sol fronto-temporal bolgede yuvarlak bir lezyon var eski bir infarkt göstergesidir.asagida bt goruntusundede eski infarkt görülüyorimage

Erken Akut Dönem :1-2 gün. Akut infarkt en iyi difüzyon MR da görülür. kanama ise en iyi BT de görülür . BT de giruslar arasındaki BOS normalde siyah görünür sulkuslarda beyazlık görülüyorsa subaraknoid kanamadır. Akut kanmada MR de kontüzyon ( 1 cm altı hematoma denir) beyaz görünür sonra siyah görüntü olur.

Zamana bağlı beyin doku kaybını sınırlamak için tanı ve tedaviyi geciktirmekten sakınılmaldır. Acil arama yapılır yapılmaz işlemlere başlanmalıdır.
Bir iskemik strokta her dakika yaklaşık 2 milyon nöron ölmektedir

Doku plazminojen aktivatörü (tPA) akut strokun FDA tarafından kabul edilen tek standart tedavisi.

tPA tedavisine başlamaya mani olan 2 ana neden semptomların başlamasından itibaren 4.5 saatlik pencere döneminde hastanın tPA tedavisi alamaması ve beyin kanamasının BT de dışlanması gerektiğidir.

Beyin venlerinde akım azlığı proton sekansı olan beyin MR da görülebilir. Sinüs ven trombozu düşünülen hastada en iyi BT anjiyo tanısaldı testtir.

————————————————

Konvansiyonel radyografi ya da direkt grafide hava ve kemiğim olduğu yerler iyi görünür. x ışını kllnlr. GIS te normalde baryum , mukozadan sızma riski varsa iyot kullanılr. Negatif kontrast madde olarak hava ve CO2 kullanılabilir baryumdan başka . Mammografi memede duktal ektazi papillom ,CA ları gösterir . İleri yöntem MR, BT nin yeri yok. US de hava ve kemik varsa arkası görülmez,yumuşak dokuları iyi gösterir. Anjiyografi (DSA) : Soldinger yönteminde kasık ya da koldan girilir . Kontrast olarak iyot verilir. Vasküler patolojilerde kllnlr. BT de kemik 200-1000 HU , kalsifikasyon 125-200, su sıfır yağ – 100 dür. BT ile girişimsel olmayan anjiyografi, floroskopi , sanal endoskopi yapılabilir. MRI ve BT

Leptomeningeal bölgede kontrastlı BT de pial anjiomlar var boyanma olur sturge weberde olur.

Septum pellusidum lateral ventrikülleri biribinden ayıran zardır.Subepandimal alanda kalsifikasyon torch düşündürür.
TORAKS ve ABDOMEN RADYOLOJİSİ

Pulmoner emboli: Kalpten sağ atrumdan çıkan pulmoner arter yukarda çatallanıp ikiye ayılır. Bu ikiye ayrıldığı noktada sağ pulnoer arter sağa döner sağ pulmoner arterin sağa dönen kısmın önünde  superior vena kava vardır. Kontrast damardan verlince önce superior vena kavaya ordan kalbe ordan pumoner erter e sonra  aorta ya gider. O yüzden BT de superior vena kavadan ve pulmoner arterden opak madde kontratsmadde geçerken yakalamak lazım. İdeal olanda sadece superior vena kava parlaktır çünkü henüz diğer yerlere kontrast ulaşmamıştır. Sonra pulmoner erterlere ulaşır. Eğer BT yi konrtast madde  aorta ulaştıktan sonra çekmeye başlarsak geç kalmışız demektir. Normalde trakea çatalının biraz altında pulmoner arter çatallanması başlar  çataldan köken alan sağ pulmoer atrerin hemen önünde SVK onun önünde inen aorta vardır. Pulmoner arter çatalının arkasında çıkan aorta vardır. Çekime başlanan BT de ideal olan önce kontrast maddenin sadece SVK ya doluşunu görmek sonra Puloner artere sonra da diğer pulmoner ven aorta vs ye geçişinin görüntülenmesidir. Yani önce SVK sonra PA doluşu görüntülendiyse iş iyi gitmiştir. Pulmner arterde kanlanmayan alanlar kontrast madde gibi parlamaz mattır.Hipodebstir. Kesik kesik parlak akım ya da künt damar sonlanması gözlenir.

GIS te direkt röntgenlerden düz grafiler ve floroskopik incelemeler var. Düz grafilerden ADBG yani ayakta direk batın grafisi önemlidir GIS i değerlendirmek için. 1-Perforasyon açısından 2- Hava sıvı seviyesi açısından iyi sonuç alınır. Grafi sağ mı sol mu; kalp solda olur birde mide fundusundaki gaz soldadır. Dextrokardi sağ olsada mide fundusundan çıkarabilirsin.

Az miktarda plevral sıvı ve hava dekübitis pozisyonunda iyi görünür. Plevral sıvı varsa sıvı olan tarafa, serbest havada ters taraftan çekilir. Düz grafi olduğunu anlamak için simfizis pubis ve kostalar görülmeli. Ayakta direk batın grafide diafragma görülmeli. Direk grafi değerlendiriken ; kemik, kalsisifkasyon hava iyi görünür. Lümen içi gaz dağılımı ,KC, dalak büyüklüğü ,böbrekler incelenir.

Feçes santraldeyse ince bağırsağı görüyorsun demektir. Lümen dışı; gaz perforasyon ya da post operatif durumda görülebilir. Apse varsa ya da safra kanallarında ERCP den sonra da hava görülebilir.

AC grafide diafram altında hava var mı diye bakılır.ADBG de karında asit de görülür perküsyonla doğrularsın yukarı bakan matite oluyordu galiba karında.

Floroskopik inceleme : GIS te baryum kıllanılır ama perforasyon varsa kontraindike . Ya da travma toksik megakolon, rüptürler varsa. İntraluminal bilgi verir ve cidardan dışaruıya olan büyümede çok bilgi vermez. İçten bilgi verir. Dışarı taşma varsa BT, MR yapılır.

Enteroklizis :İncebağırsağı incelememede gold standart. Kateterle balon şişirilir. Duodenum distalinden sonra baryum ve metilselüloz ile çift kontrast inceleme yapılır. Floroskopide gastrit ülser divertikülleri en iyi gösteren yöntemdir. Baryum şart.

1-Mukozal kıvrımlar

2-Bağırsak duvarı

3-Dolma defekti (tm mezsela )

4-Dolma fazlalığı ( divertikül, ülser)

5-striktür

6-Peristaltik hareketler

Opak Lavman : Kolon inceleme yöntemi . Baryum rektal yoldan verilir. Çekuma kadar doldurulur. Hem baryum hem gaz verilir.Kolonda temizlik şart .

US : Su içirilip temizlenince havadan kurtulabilirsin. Doku kalınlığı ve hava duyarlılığı bozar.Gri skala US pilor stenozunu ve bağırsaka cidar kalınlaşmasını iyi gösterir. DOppler Us de; dubleks akım hız ve şiddetini, renkli doppler akım yönü arter ven ayrımını yapar, Power doppler perfüzyonu , küçük damarları parlak kahverengi gösterir.

BT: ORal ve IV kontrast rutin yapılır.oral kontrast Vermeyince kollabe bağırsaklar görülmez. BT en iyi yöntemdir GIS tümörü görüntülenmesi ve tedavi takibinde. BT de ilave olarak BT enteroklizis ve BT kolonoskopi (sanal) yapılabilir.

MR: IV ve oral kontrast verilir.Dezavantajları : Hava , bağırsak hareketi, damar pulsasyonu görüntüyü bozar.

Farinx; direkt grafi, baryumlu inceleme(tümör görülür) sineflorografi ,BT ve MR ile incelenebilir. Dilatasyonlar incelenir (CA, aklazya), web görülebilir ince bağırsağa benzer içe doğru trabekülasyon şeklinde , . Divertikül doluş fazlalığı şeklinde görülür, tarif edilir. Atreziler doğumsaldır. Zenker divertikülü görülebilir (Arkaya doğru torba şeklinde şişme). Tabi travma ve yabancı cisim görülür.Cine floroskopide yutma bozuklukları , larinx,farinx,palatal zayıflık izlenir.

Özefagus Baryumlu grafilerde darlık nedenleri;

– Karsinom

-Peptik striktür aşağı taraflarda görülür

-Korroziv madde

-Akalazya (proximal dilate distal dardır kalem şeklinde)

-Korrozif madde erozyonu : Uzun bir segment tutulur arkus aortadan başlar.

Konjenital hastalıklar :İyotlu bilşik ile incelenir.

Divertiküller : Traksiyon : Geniş Boyunlu ,dışardan çekme

Pulsiyon Divertikülü : Zenker ve epinefrik divertikül. (Basınçlı)

Web görülebilir distalde görünene schatski halkası denir.

Herniler: Hiatal herni : Kardianın(mide) diaframın üstüne çıkması Konjenital olanlar Bohdelek ve morgagni hernisi. Morgagni; parasternal mesafede yumuşak dokunun yukarı çıktığının görülmesi.

Özofajitler en iyi Baryumlu filmde görülür ama en iyi yöntem endoskopi.

Peptik ülser özefajiti,(barret özefagus)

Korroziv madde özefajiti

Enfeksiyos (Chaga hastalığı ve kandida)

Motilite bozuklukları :

Tribuşon özefagus

Diffuz spazm

Akalazya

Özefagus Tümörleri : Adeno CA ve Epiltelya hücreli CA

Radyolojik olarak : İnfiltratif, polipoid,anüler, stetonik, ülseratif. BT cidar kalınlığı ve çevre dokuya invazyonu inceler.

MİDE

Mided de voluvulus ve torsiyon görülebilir. Reflü için trandeleburg testi yapılır. Başa aşağı pozisyonda reflü bakılır tabi yaklaşık olarak böyle yapılırken görmedim

gASTRİT : mUKOZA KALINLIĞI YA ARTAR YA DA AZALIR. Menetrier hastalığında mukoza kalın olur pililer hipertrofik, zollinger ellisonda ise GENE HİERTROFİK.

Baryumlu incelemeden önce 6 saaat aç durulmalı

Ülser: Doluş fazlalığı olur . Senil (yaşlılarda) ise iyi huyludur. iyi huyluda pililer yaklaşır ağaç kökü gibi dışarı doğru sapı vardır. malin ülser , ise ısırık gibidir .

MİDE TÜMÖRLERİ

Benin olanlar : Leimyomlar ve Polipoid lezyonlar tabi primer olanlar falanda var.

Motilite bozukluklarında baryumlu grafi 1 numara. Volvulusta baryumlu inceleme ile görülür. İleus daralma demektir. Nasıl oluyorsa mide de oluyormuş .

DUODENUM

aKUT ÜLSERDE 1- kontrast fazla tutar , 2-Ödem 3- Konus pililer (nodül gibi parlayan büyük yuvarlak nokta)

Kronik ülser: Mum alevi görüntüsü kaybolmuştur?, desentralize , yonca yaprağı

Duodenit 1-kaba mukozal yapı 2-Yüzeel erozyonlar 3- Kaldırım taşı görünümü

Divertikülleri farkedersin zaten midenin altında

İNCE BAĞIRSAK

bARYMLU PASAJ GRAFİSİ : 250 – 300ml baryum içirilir yarım saatte bir grafi çekilir. Baryum kolona geçene kadar takip edilir. Normal ince bağırsak abdomenin orta ve alt kısmında görülür. En önemli kısım ilioçekal valvden geçiştir . Normal ince bağırsak kuş tüyü görünümü gösterir ve 25 mm den geniş değildir

Malabsorbsiyonda baryumlu grafide : -Dilatasyon ,

-flokülasyon (nokta Nokta yapı) ,

-segmentesyon,

-sekresyon artışı ,

-motilite azlığı ,

-mulag işareti(mukozal siliklik) ,

-ileumun jejenasyonu (kar fırtınası)

Malabsorbsiyon nedenleri ;

-Çölyak hastalığı

-Tropikal suprue

-Whipple hastalığı

-İntestinal lipodistrofi

-İntestinal lenfenjektazi

-amiloidoz

Whipple hastalığında kalın fold görülür chronda da kalın fold olur

Suprue hastalığında öncelikle dilatasyon olur

TBC de kalsisifkasyon görülür

Chronda ip belirtisi , fistüller

İLEUS: Paralitik mekanik diye ayrılır. Ayakta direk batın grafide hava-sıvı seviyesi görülür. Dekübitis film de çekilmelidir.

Chron hastalığında farinxten anüse kadar her yer tutulabilkir ama sıklıkla terminal ileum tutulur , tüm katmankar tutlur. Ulseratif kolitte kolonun iç yüzü tutulur. Tabi ülseratif kolit ve tbc de de terminal ileum tutulabilkir.

Chronda terminal ileumda ödem, bağırsak segmentlerinde darlık,sonra ip gibi darlık olur.

KALIN BAĞIRSAK

Standart incelemede bağırsak diyet ve müshillerle temizlenir . Baryum lavman ile verilir ve terminal ileuma kadar ilerletilir.

Çift kontrastlı incelemede az miktarda baryum verildikten sonra hava ile ilerletilir ve mukozayı kaplaması sağlanır. bağırsak boşanınca grtafi çekilir

Sigmoid volvulus direk batın grafisinde kahve çekirdeği görüntüsü spesifiktir.

Çekal volvulus ortada çanta şeklinde sol üstte böbrek şeklinde.

Kalın bağırsakta sürekli hava vardır. ama tek taraflıdır yani yarısı hava dolu iki duvara da değmeznormalde. Sıvı olmamalıdır.Prone pozisyonunda rektum ve kolnda hava görülür. Ayakta direk grafide hava sıvı seviyesi ve gereksiz yerde hava var mı diye bakılır. Sentinel Loop denen şey karında bazen ileusa bazen apandisite baze kolesistite bazen pankreatite bağlı kavisliboru şeklinde siyah alanalrdır direk grafide.

Chron Kalın Bağırsağı tutunca asimetrik haustralı derin ülserlidir. Rektum yüzde elli tutulur. Terminal ileum tutulumu tipiktir.Bt ve mr da bağırsak cidarında genişleme iyi görülür.

Ulseratif kolitte Rektum daima tutulur.Haustralar KaybolUr. Kolon tutulumu kesintisiz ülser şeklindedir . Fistül pek olmaz. Erken dönemde fırçasal ülserler gözlenir. KOlon kısalır. Toksik megakolon gelişebilir .

İskemik kolit : En sık splenik fleksura tutulyr. Sonra inen ve sigmoid kolon tutulur.Doppler ile mezenterik arterler incelenir.Olmadı BT-MR anjiyo yapılır. Baryum yaparsan iki taraflı dişlenmiş görüntü alırsın.

Pseudo membranöz kolit antibiyotik kullanımından sonra başlar. Santralde karanlık alan vardır genişleyip daralan yol şeklinde.

kalın bağırsak divertikülliazisinde SAinT triadı : Divertikülozis, hiatal herni ve kolelitiazis .Divertikülozis bağırsak kanalında çok sayıda divertikül olmasına denir.

Polipler en iyi sanal endoskopide yani kesip biçmeden bakılabilir. Hava verip BT çekilir.

Kolonda kanserler ençok rektosigmoid ve ilioçekal bölgede görülür . rektosigmoid tümörler obstruksiyon bulgusu verirler.

Gastro intestinal parolojilerde

Akut batında ilk basamak akyt direk batın grafisi ya da direk üriner sistem grafisi çekilir İkinci basmakta Us ve ya BT incelemesi yapılır. Lümen incelemelerinde ise barymlu floroskopik inceleme yapılır. Tümör evrelemede ise BT çekilir. Kaynak http://www.learningradiology.com

KC

Segmenter anatomi kullanılır . Sekiz segmentten oluşur

Portal ven vertebraya hilal şeklinde bakan vendie KC içöindeki.

US’de kistler anekoik soilter yapılar hipo veya hiperekoik görülebilir. Renkli doopler ile vasküler yapılar incelenir.

Bt de homojen bir yapı vardır. Kontrastlı ve kontrassız yapılır. KOntraslı BT de portal ven ve hepatik ven dallanması izlenir. Kontrastlı BT de kistler kontrast tutmaz hipdenstir. Soliter yapılar değişik dercelerde kontrastr tutabilir.

MR en iyi yöntem 3D görüntü alınır . Hasta hareketsiz duarbilmelidir. KOntrastlı çekimlerde kontrast sonrası dinamik çekim yapılabilir.

BT -MR kontrastlı inceleme üç fazdan oluşur.

1- Arteriel fazdır. Hiper vasküler primer tümörler HCC ,FNH gibi.Ya da hipervasküler metastatik tmler boyanır. RCC FEO, adacık hücreli tm kaesinoid tm gibi. 20. sn de çekilir.

2-Portal Faz . KC bariz boyanır. 70. snde çekilir.

3- Geç dönem . Kontrast ödemli dokuya geçer . TM, inflamasyon,fibroz doku ayrımı yapılır.

( ARteriel fazda aort parlak KC ve böbrekler karanlık , venöz fazda aort ve böbrekler kc parlak . geç fazda aort sönük böbreğin damarı ya da üreteri parlak )

Girişimse işlemeler:

Vasküler girişimler ; Tümörde kemoembolizasyon , GIS kanamalarında,Portal HT de TIPSS uygulaması yaparken

NON Vasküler ; Kist drenajı ,biopsi , Çölyak ganglion blokajı yapma için kullanılır. (PTK nedir TIPSS nedir ,Çölyak ganglion blokajı nedir=akolle çölyak ganglionları öldürmektir.)

KC nin diffuz hastalıkları ;

_ Yağlı KC : Diffuz ve Fokal ;

Hepatit;

Siroz alkoliklerde mikro noduler , hepatitte makronoduler , kolestatikte mikst tip görünüm.

Hemokromatoziste Primer ve sekonder.

Portal ven trombozunda, önce doppler sonra BT-MR anjiyo sonra klasik anjiyo yapılır.

KC nin diffuz hastalıkları : -Yağlı karaciğer Diffuz ve fokal. Fokalde nodüller var(US) ama MR de baskulanır yağ dersin. Yağ US de hiperekojen , BT de hipodens olur . Yağlanmayı en iyi MR gösterir.

-Hepatit : US de hipoekoik içinde damarlı yıldız görünümlü yapılar var.

-Siroz alkoliklerde makronodüler hepatitte mikrnoduler kolelstatiktee mikst tip görülür. Sirozda sol lop büyür. sağ küçülür. Heterojen kontürler düzensiz bir görüntü vardır.

– Hemokromatoziste US hiperekoik MR de hiperintens görüntü vardır.

KC yi dalak ile kıyaslanır. Çünkü dalak görünümünde fazla bir değişikli olmaz.

HCC için arteriel faz incelenir . Alfa feto protein korelesyonu yapılır.

KC nin vasküler Hastalıkları

Portal hipertansiyon

Portal ven trombozu

-Budd Chiari

Portal Hipertansiyonda Splenomegali, portal ven genişler, akım yavaşlar, basınç arttığından karında asit görülür.

Portal ven Trombozunda önce doppler sonra MR,BT anjiyografi yapılır.

Budd chiari : Hepatik venin tıkanması sonucu olur. http://www.ispub.com/ostia/index.php?xmlPrinter=true&xmlFilePath=journals/ijs/vol5n2/leiden.xml .
KC NİN fOKAL hASTALIKLARI

NOT BT de kontrast yoksa böbrek ve aort parlak olmaz. T1 kontrastta lezyon ve yağ parlar T2 de lezyona bakarız.

Kavernöz hemanjiyom : Etraftan kontrast tutmaya başlar . Merkeze doğru boyanır . Geç dönemde kontrast tutar ve izodens olur

FNH : Fokal noduler hiperplazi; Arteriel fazda kontrast tutar. SAntral skarı vardır. Bu skar geç kontrast tutup geç bırakır. FNH KC nin 2. en sık tümörüdür.

HCC ve Adenom aynı zamanda kontrast tuar . Areteriel fazda kontrast tutarlar. Geç dönemde psodo kapsül görünür ve geç dönemde skarı kontrast tutar. İksi birbinden alfa feto protein ile ayırt edilmelidir. HCC arteriel fazda hiperdens portal fazda izo veya hipodens olur.

Adenom yağ içerir BT de hipodens , MR de baskılayarak görürüz.

Multinoduler HCC siroz zemininde gelişir daha çok multifokal olurlar . HCC lerde portal ven trombüsü sıktır .

KC metastazları bariz beyaz nodüller arteriel fazda yani hiperdens geç fazda hipodens olurlar.Sıklıkla multipl kalsifiye olurlar Fazla knotrasr tutmaz KC ye göre

Basit kistler boyanmaz DÜZGÜN KONTÜRLÜDÜR.

HU 25 in altında kist olmaz . Saf su 0 dır. Enfekte sıvı 15-20 olabilir.

KC TRAVMASI

Kontüzyon : Ödemli ve kanamalıdır.

Hematom: Parankim içinde subkapsülde kanama alanı.

Laserasyon : BIçakla kesilmiş gibi.

Fraktür: Parankimin boydan boya ayrılması. Travmada en iyi yöntem BT dir.
BİLİER SİSTEM

İlk incelemem yöntemi US dir hasta aç olmalıdır . Kesede taş hiperekojendir. http://classicremedies.com/info.html . BT çok kullanılmaz. Taş gösterbilir ama safra taşlarının çoğu non opaktır.

Direk röntgen ; Direkt radyografi

Oral kolesistografi

PTK:Perkütan transhepatik kolanjiyografdir . Perkütan KC ye girip safra yollarına kontrast gönderip x ışını ile görüntü alımır

T-tüp kolanjiyografi:

MR ve MR kolanjiyografi en iyi yöntemdir kontrast verilmez.

ERCP Kateterle koledoğa girer . PTK nın alternatifidir. Tanı ve tedavi beraberdir.

SAFRA KESESİ HASTALIKLARI

KOLesisitit : Akut kolesistitte Volüm artar Kalındır , kese yatağında genişleme olur , çift görünüm vardır ,taş bulunur sonografide mörfi bulgusu vardır o zaman kolesistit denir.

Kronik kolesistritte bozulmuş cidar, taşlar çok belirgin değil

Amfizematöz Kolesistit: Hava ve taş var BT duyarlıx

Tümörler : Önce US yapılır daha sonra invazyuonu göstermek içim MR veya BT yapılır.

Safra Yolu Hastalıkları : Obstruksiyon : US de genişlemiş safra yolları. Kontrastlı görüntülemede tıkanıklık siyah nokta şeklinde görülür

Aerobili Hava görülesi BT de Geişleme gibi görünür ama daha ince tai Genişlemem US de idi BU BT de genişleme.

Kolanjit: Akut kolanjit kontrast sonrası MR veya BT de görülür.

Kistik hastalıklarda safra yolunda balon gibi şişlikler vardır

( MR kolanjiyografide safra yollarının devamını görürsün kemik görmezsin safra kanallarını görürsün . PTK da Grafiyi görürsün kostaları ve vertebraı görürsün.)
PANKREAS

DUSG de hava varsa görürsün .Kalsisfikasyon varsa kronik pankreatit var demektir.

US ilk yöntemdir ama hastanın uyumu zor çok işe yaramaz sonra BT çekilir. MR en son kullanılır karakterize etmek için

Akut Pankreatit Boyutları fazla ,sıvı içeriği artmıştır komşuluğunda sıvı vardır .Fasia kalın US de hipoekojendir.

Kronik Pankreatitte : Kalsifikasyon, dilatasyon, düzensiz heterojen parlaklıkları olan bir yapı görülür. Kalsisifikasyonu BT iyi gösteriir. dilatasyonu da MR kolanjiyografi.

Pankreatit Komplikasyonları : Abse gelişir, pseudokist , hemorarji , komşu dokularda trombüs ve anevrizma.

Pankreas tümörleri:

Adacık hücreli tm: Gastrinoma, Lipoma zollinger ellison ,endokrin faz.

Hormon salgılayan adacık hücreli tm var ise arteriel dönemde incelenir.

Adeno CA: Pankreas başı tümörleri . İlk olarak bilier obs. ile gelirler.

kİSTİK TÜMÖRLER: SERÖZ VE MÜSİNÖZ KİSTADENO ŞEKLİNDEDİR. kİTLE BASISI İLE gelirler.
DALAK

US sonra kontrastlı MR . BT daha sık.

KOnjenital Lezyon : En sık aksesuar gland vardır.

Batın künt travmalarında sık yaralanır, enfarkat uğrar. Enfarkt kapsüler tabanlı üçgen dilim gibi kontrast tumaz Hipdens görünümde olur.
PERİTON

aSİT : Perküsyon , sonografi , BT, MR. Görüntü bariz kocaman hilal şeklinde sıvı karın ön yüzünde.

Apse : Sıvı kolleksiyonu

Tümörler : En sık yayılım yoluyla. odak odak nodüller görülür.Krukenberg : Overlerde nodüler tutulum vardır.

Akut Batın : Akut apandisit, akut kolesistit, Akut pankreatit, İleus, Barsak perforasyonu,Travma , meckel divertikülü, peritonit .

————————
ÜroGenital Sistem: Direk üriner sistem grafisi , yatarak yani supin pozisyonda olunca adı DUSG dür. AP çekilr . Börekler net görülür bu çekimde. Hava görüntüsü minmum olur. Taşı daha iyi gösterir. Ayakta direk batın grafi ise (ADBG) İleus, gaz-sıve seviyesi görüntülemede kullanılr.Görüntü PA dır.
IVP?: INtra venöz pyelografi denir. İntra venöz yolla 1 ml /kg kontrast(iyot) verilir. 1.dk Böbrekler opasifiye olur daha sonra 5 15 ve 30 . dklarda çekilir ve toplayıcı sistem değerlendirlir. Böbreklerin kaliksleri kontürleri üreterlem measne incelenir.

SİStoghrafi: DOlu BOŞ Mesane görüntülenir . Voiding sistografide mesaneden yukarıya kaçış görüntülenir.Tabi üretrada değerlendirilir.

Direkt Pyelografi :KOntrast doğrudan böbreğe verilir.Pelvis ve üreter değerlendirlir.Obstruksiyon düzeyi ve sebebi incelenir.

Üretrografi: Üretrayı görüntüler darlık var mı diye.

US: ilk yöntem US dir. Transabdominal, endokaviter, operatif US diye ayrılabilir. Böbreklerin parankimi karaciğer ve dalaktan daha hipoekojen siyah daha doğrusu. Yalnız US orta üreteri göremez.Kronik böbrek hastalıklarında böbreğin opasitesi artar . Derecesi KC ile kıyaslanarak söylenir.4 gradesi var grade 3 te opasite KC den fazla.

DOppler US: Renal arter darlığına, Renal hipertansiyonda ,pyelonefrite ,anevrizmaya,prostata trombüse iyiy gelir. Damarı böbrek parankiminde fark ettirir. Power ,dubleks ve renkli dopleri var.Damar siyah görünür powerda bordo renklide kırmızı mavi görülür. Yani DOppler US Renal hipertansiyon ,parankim kanlanmöasını, vasküler lezyonları,renal arter ve veni değerlendirmeye yarar.

BT: Tümörleinm ve etrfa yaılımlarının incelenmesinde kullanılır. Üriner sistemde taş hastalığında son derece önemli. Önce kontrastsız çekilir taşı görmek için.Sonra kontrastlı çekim yapılır. Arteriel(renal arter incelenmesi) , parenkimal ( 70. sn tm boyanması ) ve geç dönemde (tümör, taş , tranzisyonelCA ) çekilkir. Kortikal nefrpogram 20 -70 snde değerlendirilir. Tübüler nefrogramda toplayıcı sistem değerlendirilir.

MR urpgrafi : KOntrastsız çekilir(Hamilelerde) nefesini tut dersin hareket etmesin. Börek yetmezliği varsada kontrast verilme zyoksa kontrastlı çekilebilir.Komşuluğu falan iyi gösterir.

BT-MR Anjiyografi darlıkları gösterir.
Üriner Sistem Konjenital anomaliler

At nalı böbrek alt uçalrı bitişik. Ektopik böbrek pelviste yerleşik olanilir. Üreteropelvik dalıkda böbrek pelvisinden hemen sonra üreter dardır.Çift üreterde görülebilir. IVP bunları gösterebilir. Füzyon ,ektopi,malrotasyonda kesitsel yöntemler daha etkili. Üreterosel : dital üreter diltasyonu (infra vezikal parçası) Mesanin bir tarfında kocaman bir delik görünür.

BÖbrek kistleri : Basit kisteler var. Kistler bosniak sınıflaömasına göre değerlendirilir. 1 beni 4 malindir.. Septa ,yumuşak doku, nodül, kalsifikasyon, kontrastlanma malignite lehine. Yoksa takip yeterli. Önce sonografi yapılır basit kist ise izlem değilse BT MR çekilir.

(kc 15,5 dalak 13,5 cmdir Multipl myelomda kafada zımba ile delinmiş gibi delikler görülür Os kraniumda. safra kesesi 10 cm.
BÖBREK TÜMÖRLERİ

Böbreğin en sık benin tm si anjiyolipom. Malin olan renal hücreliCA erişkin. Çocukta wilms ve adeno CA. KOntrastlı kesitsel yöntem temel yöntem. Fokal, solid, kortikal, hiperekoje = tipik AML : Epitelyal tm ler toplayıcı sistem ve üreterleri tutan tm lerdir.

Taş hastalığı alogaritması : ! direk grafi 2- Us 3-bt 4 ıVP gebe ise MR. US üreter taşlarını iyi göstermez mesane taşını iyi gösterir. NON opak taşları direk grafi göstermez.

Nefrokalsinozis : Parankimde lokalize olan düşmez meedikal tedavi yapılıt.

Nefrolitiazis : Toplayıcı sistemde taş. Taşların çoğu Ca içerir US de akustik gölgesi olur En keskin yöntem BT.

Üriner obstruksiyonda böbrek boyutları büyümüşse akıut obs dur. Toplayıcı sistem genişlemiştir.

Üreterle belli ise geç dönem fazlı BT dir . Böbrekler ve omurga görünüyorsa IVP dir.

Böbrek İnfarktı : KOntrast tutmayan hipodens alan . Normalde her yer tutar.

Kronik pyelonefrit : Kaliektazi, kortikal incelme , lobulasyon , renal asimetri, düzensiz kontür. Akutta kanlanmayan DOppler alan.

Amfizematoz pyelonefrit : İÇnde hava olan. Apse: US de boş yuvarlak karanlık bölge.

US perirenal sıvıyı gösterir. IVP toplayıcı sitem rüptürünü, bt herşeyi Bt fraktürü geç dönemde gösterir.

Measne divertikülküğ dolum fazlalığı şeklinde tarif edilir.

Börek trans: Böbrek ilyak arterlker bağlanır. Rejeksiyon Doppler ile takip edilir.

Nörojen measne

Flask : idrar damla damla gelir.Spastik : Mesane irritabl

Prosrat: Rektal ultrason PSA kontrastlı MR incelemesi.

Tüm skrotum hastalıklarında Doppler bakılır. Torsiyonda bir tarfta kanlanma yok. Histerosalfingografi: US ilk yöntem sonra doppler sonra MR.

BTde kalsifiye myom Parlak görüklür.

Endometrial CA : US

Endometriozis : MR T1 de mesane karanlık o ise parlak.

Yani oralar genelde hep us ile incelenir sonra MR ama endometrioziste ÖNce MR.

obsttetrik : US + DOppler 20 ve 35. haftalar.

tAUN pOZİSYONU : frONTAL KEMİK ÇEKME POZİSYONU

Spina ön arka yan oblik çekilebilir

Yan grafi lezyon tarfından çekilir

Direk grafide kırık olursa BT çekilir

Facet eklem patolojilerinde BT

Travma dışında MR ön plandadır
KAFANIN RADYOLOJİSİ

Tablo

Füzyon Defekti :

Spina Bifide : Büyükse meningosel veya meningomyelosel olur. Occipital olunca ensefalosel , içinde yağ dokusu varsa lipomeningomyelosel denir.

Lomber MR da disk haifi beyaz-gri renk görülür intervertebral aralıkta intervertebral aralık tamamen siyahsa dejenere olmuş demektir. Osteofit vertebra korpuslarında dikenimsi çıkıntılardır.

Spoinal Kordun ikiye ayrılmaı : Diasteatomyeli, Parsiel ayrılırsa diplomyeli

Siringomyeli :Spinbal kordda kisttik lezyon .

Myeloşizis : meningomyelosel gibidir ama kese yoktur medulla spinalis ve zarları dışardadır

Hidromyeli : spinal kordun normalden geniş olması

(Hidromyeli santRALDE genişleme , siringomyeli ise lateral genişleme. Hidromyeli chiari nin iki tipinde de görülebilir.

Tetherde kord : Spinanın normalden aşağıda(L2) sonlanması. SE bepleri :1- Filum terminalenin kalın olması 2- Lipom 3- Diasteatomyeli

vekum fenomerni facet eklem, korpus lig falvum _ Köke bası yapar.

Disk Herniasyanunun hafifine balci fazlasına extrude denir.

Odontoid çekim: Ağız açık çekilir atlas ve axisi görüntüleyebilmek için.

Blok vertebra : İKİ vertebranın doğuştan yapışık olması

SpondiloLizis ve liztesis facetr eklem dejenerasyonuna sekonder. Bir vertebra kayar stündeki vertebralarla birlikte.

Herniasyonla protüzyon aynı olabişlr ama herniasyonda nucleus pulpozus dışarı çıkar. Balginde nucleozus pulpozus dışarı çıkmamıştır anulus fibrozustan.

Spinal stenoz sebepleri

1- Konjenital

2- Disk herniasyonu

3-Faset eklem hipertrofisi

4-Lig flavum hipertrofisi

5-Osteofitler

Extra meduller intra dural tm : Menegiom Schwannom Nörofibrom

İntrameduller: Epandimom ve astrositom

AVM :http://emedicine.medscape.com/article/337220-overview . DUral arteioveöz malformasyonu external karotid arter besler. Bir arter bir nidus birde ven den oluşur. Arter ile ven arasında kapillerden başla bir de doğrudan bağlantı vardır ven de arter gibi yüsek basınçlı hale gelmiştir.

SUB dural olduğunu nasıl anlaşılır > Hiala şeklinde. Kanama dura ile beyin parankimi altında.

Epidural hematom konveks şeklindedir beyin parankimine bakan tarafı. Kanama dura ile kemik arasında. En çok arteria meningea media yırıkları sebep olur.

Araknoid cyst : http://emedicine.medscape.com/article/336489-overview

MS , transvers myelit ve pilositik astrositom? servikalde aynı görüntü verir.

Epidermoid tümör araknoid kistten Difuzyon MR de parladığı için ayrılır. Normalde BOS ile aynı parlaklıktadır. Dermoid kist parasellar alanda yerleşir hem yağ hem kist vardır yapısında. araknoid kist içi bos dolu supra tentorial bölgede yerleşimli ve subaraknoid bölgede.En sık temporal lob ön komşuluğunda.BOS ile aynı renkte kontrast tutmaz.

Pineal ve koroid plexus kistleri bilateraldir benin karakterlidir,tedaviye gerek yok.

Yani bu kistler lateral ventrikül ve cerebellum civarında yerleşirler.

Kolloid kist BT hipodens görünüm ,3. ventriküle yerleşir foramen monro civarında . Düzgün sınırlı ,açılıp kapanan hidrosefali ile seyreder.

Düşük dereceli astrositomlar MR spektrokpisinde kolin fazla değildir. High gradelerde fazaladır.Tüm astrositomların % 10-15 ini oluştururlar.Genellikle çocuk ve gençlerde görülür.Hastalarda en sık görülen semptom epileptik nöbetlerdir.Bazende yerleşim yerine bağlı özgün nörolojik bulgularla karekterize olurlar.Yerleşim yerleri serebral beyaz cevherdir ve ender olarak komşu kortekside tutabilirler.T1A serilerde genellikle gri cevherle izointens,T2A serilerde homojen hiperintens görünürler.Çoğunda kontrast madde tutulumu görülmezken ender olarak(%30) periferal kontrast tutulumu görülebilir.BT de kenarlı seçilemeyen non homojen hipodens cevresinde az veya hiç ödemi olmayan lezyonlar şeklindedir

Oligodentrogliom BT de hiperdens , genellikle frontal lob yerleşimli. kalsifikasyondan doılayı heterojen görünüm. Benin karakterli, 30 -40 yaşlarında tutar.

Pilositik astrositom Posterior fossada yerleşir. Kistik bir lezyon ve oratsında hiperdens mural bir nodül vardır.Solid bir komponent ve daha büyük bir kistik komponent kontrast tutar..Çocukluk çağında sık.

Pons gliomu: Ponsa yerleşir.Yüksek grade ise kontrast tutar . Bu lezyonların atrımı nasıl yapılır?

Epandimom en sık intra ventriküler tm dir. Nekroz -kist içeren yoğun kontrastlı kitle leztonu. 3.Ventriküle uzanır. Medullablastomdan nasıl ayrılır? 40% of medulloblastoma patients are diagnosed before the age of 5, 31% are between the ages of 5 and 9, 18.3% are between the ages of 10 and 14, and 12.7% are between the ages of 15 and 19.[6] Spinal epandimomlar en sık filu terminale ve konus medullarisi tutar ve their occurrence seems to peak at age 5 years and then again at age 35 . http://en.wikipedia.org/wiki/Ependymoma dur.

Medullablastom : Epandimom ile karışır. Ama epandimom BT de izo veya hipodens olur. Düzgün sınırlı hiperdenstir medullablastom. MR da epandimom T2 de kontrast tutar. Medullablastom vermiste yerleşir. Çocuğu tutar malindir. 4. venntriküle uzanabilir malindir. Çocuklarda görülür.

Menengiom : Dura tabanlı(kafa tabanında) yoğun BTde kontrast tutan düzgün sınırlı homojen bir yapıdır. T2 de izo veya hipdens görünümlüdür. . Btde parlak dural kuyruk -taili görülür.FEn sık extra aksiel bir tümördür. İleri yaşlarda görülür.

Trigeminal Schwannom : Intra kranial alanda en sık akustik schwannomdur. Pontin-serebellar köşede yerleşir. İntra akustik alana yerleşir giren kısıma külah dışarısı dondurma gibi durur.. Trigeminal schwannom kontrast tutar BT de ve trigeminal ağrı nöralji varsa teşhis koyulur. T1 de de kontrast tutar.

Pineal teratom : İÇinde kalsifikasyon ve yağ dokusu olabilir. BT de yağ siyahtır. 1 cm den fazla kalsifikasyon fizyolojik değil .

Hemanjiyoblastom : 1-Posterior fossa yerleşimli

2- Kistik bir lezyon

3- Mural-kontrast tutan bir lezyon. Mural nodül cerrahi olarak çıkarılmalıdır. Hemanjiyoblastom birden fazla ise Von Hipp Lindau gelişebilir. Bu MR ,Pilositik astrositom ise BT görüntüsü. Pilositik astrositom görüntüsünde ortada bir solid nodül ve etrafında daha büyük bir kistik komponent vardır.

Koroid Plexus paillomu : Koroid plexusta kocaman bir kitle. BOS salgılar ve asimetriktir yani tek tarafı tutar. % yaşından önce görülür . Lobule kontörlü. Hidrosefali yapar.

Meatstaz multipldir.MR t2 t1 hip da multipl düzgün sınırlı hiperintens alanlar. Nodüler ya da nodülden çok daha büyük bir sürü hiperintens alanlar görülebilir.

Kranifaringeum suprasellar bölgede yerleşir. kiazmatik ve hipfizer semptomlar görülebilir

Kontrast tutan lezyon çok damarlı demektir. menegiom kontrast tutan genellikle benin bir tm dir.

Kafa tümörleri ikiye ayrılır Glial ve nonglial. Glia tm ler Astrositom, Epanmdimom ve Oligodentrogliomdur.NON glİAL olanlar: menegiom , Hemanjiyoblastom, Medulooblastom, Schwannom …

Cerebellopontin köşe tümörlei : Medulloblastom, Epandimom, Hemanjiyoblastom,Schwannom.

İntraventriküler tm ler: Koroid plexus papillomu, Epandimom ,epidermoid tm, Kolloid kist.

Serebro Vasküler Hastalıklar

(Difüzyon MR da parlaklık = enfarkt, MR T1 de parlaklık kanama.)

Erken Akut Dönem :1-2 gün. Akut infarkt en iyi difüzyon MR da görülür. kanamayı ise en iyi BT de görülür . BT de giruslar arasındaki BOS normalde siyah görünür sulcuslarda byazlık subaraknoid kanamadır. Akut kanmada MR de kontüzyon ( 1 cm altı hematoma denir) beyaz görünür sonra siyah görüntü olur.

akut dönem : 3-7 gün

Subakut dönem : 2 hafta – 1 ay

Kronik dönem : 1 aydan fazla

Arteriel İnfarkt : En sık MCA da aterosklerotik emboliye skonedr gelişir. En önemli bulgu arter sulama alnında üçgen tarzı genişleyen alanlar. BTd ehipodens alanlar.

PCA daoccipital kortex ve cerebellum bir kesiminde üçgen tarzı infarkt.

ACA da perikollazal alanda görülür.

Genel olarak akut dönemde vasküler sulama alanında hipodansite , gri beyaz cevher ayrımının kaybı , sulkuslarda silinme görülür. Arterde hiperdens var ise trombüs var denilir Venöz trombüsdesulama alanı ile alakalı olmyan alnalr var kavernoma benzer ama mutipl heryerde olmaz kavernom gibi serebellumd daeğil. Tanı MR anjiyoda dolum defekti görünce konur.Sagittal sinuste BTde delta sign görünce tanı konur . DSA hiç kullanılmazBazal ganglionlarda dansite farkı var ise infarkt diğer tarfa göre hipintens görünümdedir. Kronik dönemde o alana doğru diğer dokuların o tarafa çekildiği görülür. Özellikle ventriküller o tarafa çekilir. eN SIK EMBOLİ ODAĞI KAROTİS BİFURKASYONU .En sık embolide tutulan damarlar MCA,PCA, ACA dır. Laküner infarktlar damar ıçarında 1,5 cm den kısa dır.

Periventriküler Lökomalazi: Lteral Ventriküller geniş ( POsterior) . Cerebral palsi nedeni. Hipksiden kaynaklanır.

Kanamada önce hiperdens sonra izo sonra hipodens görülür. İnfrakt ise izodens ile başlar hipodense doğru gider.

Bazal ganglionlarda kanama Hipertansiyona ,subaraknoid kanama ise anevrizmlara bağlı daha çok.

Anevrizmalar daha çok wills poligonunda görülür rüprtüre olmazsa bası etkisi ile ortaya çıkar.http://www.wikidoc.org/images/a/a9/Circle_of_Willis_en_svg.png

Sabaraknoid kanama 2. cil komplikasyonları: Rebleeding tekrar kanama ilk gün olur. Vazospazm 3-4 . gün olur bu ölüme sebep olan durumdur.

Hidrsefali apileptik nöbette yapabilir

Anevrizmada DSA yapılır

vasküler lezyonlarda DSA gold standart.

VASKULER ANEVRİZMLAR

AVMLER : pİAL ,Dural, Arteriovenöz fistüller : Damar yumağı olması . Buna nidus denir. Bu AVM içinde anevrizma, kanama , çevre dokuda atrofi olabilir. Kardiak yetmezlik bile hgelişebilir. Kontrast sonrası kıvrımlı solucanvari yapı görülür. Tedavi Embolizasyondur.

Kavernomlar : Btde hafif hiperdens içidekiv kanmadan dolayı . Nisbeten düzgün sınırlı . MRde çevrede hemosiderin alan görülür. santralinde patlamış mısır görüntüsü vardır. Ödem ve kitle etkisi yok.

Kapiller Telenjiektazi : zor görürsün.

Venöz anjiyom : Kalın bir ven ve ucunda şemsiye tarzında damarsal yapılar. Tanı kontarstlı BT. Kontrast beyaz düz bir çizgi gibidir.

Dolikoektazik baziller arter. : BAziller arterin büyük olması ,tek başına parlak geniş yuvarlak arter. Ortada bir yerde.

galen Veni anevrizması : Kozaman ırtada şişlik.Vena serebra magna da kocaman anevrizma.

ENFEKSİYONLAR

mENEJİT, ENSEFALİT ,aPSE,AMPİYEM VE VENTRİKÜLİT.

Menejitler: Ancak komplikasyonaleı görülür ensefalit ,hidrosefali,kanama. Göz dibi muayenesi ile KİBAS tespit edilirse BT yapılır.. Direk radyolojik bulgu yok.

TBC menejiti : Ventriküllerde hidrosefali var . Kontrast sonrası dural boyanma görülür dışardan merkeze doğrudur ışınsal tarzda. Ensefalitler: Btde gözlenmez MR de sinyal alanları görülür.Menenjit+ sinyal alanı ensefalit düşündürür.

ABSE : Düzgün ,dural, kontrast tutan(yüzük tarzında) çevresel ödemi olan ,ortası siyah, . Apse düzgün kontörl ügranuloma multiforme düzensiz kontörlü. Apse difüzyonda parlar ,tM PARlamaz.

Ampiyem : Subdural mesafede etrafı kontrast tutar, püy olur, Difüzyonda paralar.

TBc apsesi :Yuvarlak yuvarlak biraarda multipl apseler etrafı hiperdens içi izodens. Tuberkülomda içi daha dolu gibi ,homojen kontarast tutar.homojen tbc apsesine benzeyen bir yapı.

Kist hidatik : Büyük boyutlara ulaşabilir, kitle ödem etkisi yok. KOcaman gçl gibi temporalden occipitaşle doğru . Düzgün sınırlı ,hipodens kist Çevresihiperdens. Direne edilmez doğurması beklenir.Hidatik kistlerde bariz septalı bir görüntü vardır hipodens alanalr parlak septalarla ayrılmış. 5 TİPİ VAR . pERKÜTAN TEDAVİ EDİLİR.

Toksoplazmoz: Btde kalsifikasyon görülür. Gebelikte TORch enfeksiyonu sonucu gelişir. Frontal horn çevresinde simetrik parlak hilal iki tane. Birde uçlarında NOKTa NOkta hiperdens alanlar.

Sistiserkoz : kontrast tutan multipl hiperdens milimetrik nodüller.

KONJENİTAL MALFORMASYONLAR: hOLOPROANSEFALİ: iÇİ BOŞ KAFA , frontal lob görülür birde talamus ile füzyonluıdur frontal lob.alober , lober ve semilober var . Septum pellusidiumun olmaması. Ensefalosel:meningoselin beyindeki karşılığı.Nazal ensefaloselde olabilir Rinore görülebilir.

Kiari Tip 1: Tonsiller herniayon + Siringomyeli

Kiari tip2: Falx cerebri olmaması, cerebellar herniaasyon, korpus kallozum disgenezisi, posterior fossanın küçük olması,hidrosefali, lomber meningomyelosel.

Dandy walker : Foramen lucka ve ve foramen magendi agenezisi sonucu görülür. 4. ventrikülün kistik dilatasyonu .Çok genişlerse serebellum gelişmez .O bölge karanlık olur, kistik bir kavite görülür.Sagittale iki odalı koca bpş kafa görünür.

Korpus kallozum agenezisi:Sagittal MR de kayıp. Btde kolposefali yani ventriküller birbinden ayrık görülür.

Lizensefali: Sulkasyon anomalisi. Girus yok ise agiri az ise pakigiri görülür.

Heterotopi : Gri cevherin beyaz cevher içinde olması.

Şizensefali: Beyinde yarık oluşmaso kortexten merkeze doğru.Ventriküle ulaşmışsa açık,değilse kapalı şizensefali MR de tabi.

NÖrOkutanöz SENDROMlar: Ventrikül duvarında subepandimal tuberler yani hamartomlar ve kortikal yerleşimli kitle etkisi olmayan lezyonlar. Sub epandimal demek ventrikül içi ventriküle yapışık hiperdens milimetrik nodüller demek.

STurge Weber: Dural anjiomşar var, hızla kalsifiye olurlar.Çevrede atrofi olur. Atrofi olmasa hematom zannedersin.

DEJENEratif hastalıklar

MS: Periventriküler alanda nodüler sinyal alanı sagittalde korpus kollozuma dik bir görüntü olur..Serebellum ve ponstada görülebilir kontrast tutarsa aktif olmadı pasiftir.

ADem: MS den daha büyük parlak lezyonlar tabi MR de

bazal sisternada kan= SAK .

Atrofi :Santralde ventrikül genişler, kortikalde giruslar incelir.

Demyelizan Hastalık: Simetrik beyaz cevherde kocaman hiperdens alanlar. Sadce occipitali tutarsa adrenolokodistrofi deriz. Spektrumda canavan (-) N asetil artar.

web analytics

2 Responses to RADYOLOJİ

  1. bilal dedi ki:

    bu ne notu kardeşim
    ne olduğunu adam bir söyler stajda işlennen notlar mı yoksa kaynak mı…. biraz bilgilendirirseninz memnun oluruz

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.